Luận văn Phân tích kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán tại công ty kiểm toán Sao Việt

234
1
18

badboy

Member
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN VÀ KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN
2.1. TÌM HIỂU CHUNG VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN
2.1.1. Khái niệm về bằng chứng kiểm toán
2.1.2. Phân loại bằng chứng kiểm toán
2.1.3. Yêu cầu của bằng chứng kiểm toán
2.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THU TH ẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN
2.2.1. Phương pháp kiểm tra
2.2.2. Phương pháp quan sát
2.2.3. Phương pháp xác nhận
2.2.4. Phương pháp điều tra
2.2.5. Phương pháp tính toán
2.2.6. Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN SAO VIỆT
3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
3.1.1. Quá trình hình thành
3.1.2. Cơ cấu tổ chức
3.1.3. Các dịch vụ cung cấp
3.2. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY
3.2.1. Mục tiêu hoạt động
3.2.2. Về khách hàng
3.2.3. Về nhân sự
3.3. THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA SVC
CHƯƠNG 4: KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN SAO VIỆT
4.1. KỸ THUẬT KIỂM TRA
4.1.1. Ứng dụng kỹ thuật kiểm tra tại SVC
4.1.2. Đánh giá việc ứng dụng kỹ thuật kiểm tra tại SVC
4.2. KỸ THUẬT QUAN SÁT
4.2.1. Ứng dụng kỹ thuật quan sát tại SVC
4.2.2. Đánh giá việc ứng dụng kỹ thuật quan sát tại SVC
4.3. KỸ THUẬT XÁC NHẬN
4.3.1. Ứng dụng kỹ thuật xác nhận tại SVC
4.3.2. Đánh giá việc ứng dụng kỹ thuật xác nhận tại SVC
4.4. KỸ THUẬT ĐIỀU TRA
4.4.1. Ứng dụng kỹ thuật điều tra tại SVC
4.4.2. Đánh giá việc ứng dụng kỹ thuật điều tra tại SVC
4.5. KỸ THUẬT TÍNH TOÁN
4.5.1. Ứng dụng kỹ thuật tính toán tại SVC
4.5.2. Đánh giá việc ứng dụng kỹ thuật tính toán tại SVC
4.6. KỸ THUẬT PHÂN TÍCH
4.6.1. Các bước thực hiện thủ tục phân tí ch của SVC
4.6.2. Ứng dụng kỹ thuật phân tích trong thực tế tại SVC
4.6.3. Đánh giá kỹ thuật phân tích tại SVC
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HO ÀN THIỆN KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI SVC
5.1. Đối với kỹ thuật kiểm tra
5.2. Đối với kỹ thuật quan sát
5.3. Đối với kỹ thuật xác nhận
5.4. Đối với kỹ thuật điều tra
5.5. Đối với kỹ thuật phân tích
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. KẾT LUẬN
5.2. KIẾN NGHỊ
5.2.1. Những kiến nghị đối với SVC
5.2.2. Những kiến nghị đối với ngành kiểm toán Nhà Nước
5.2.3. Những kiến nghị khác
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris