Luận văn Phân tích lợi nhuận của công ty TNHH Minh Thành

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích lợi nhuận của công ty TNHH Minh Thành
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Câu hỏi nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Các khái niệm
2.1.1.1. Doanh thu bán hàng
2.1.1.2. Giá vốn hàng bán
2.1.1.3. Chi phí bán hàng
2.1.1.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp
2.1.1.5. Thu nhập khác, chi phí khác
a. Thu nhập khác
b. Chi phí khác
2.1.1.6. Hiệu quả kinh doanh
2.1.1.7. Lợi nhuận
2.2. Phân tích tình hình lợi nhuận
2.2.1. Ý nghĩa
2.2.2. Phân tích chung
2.2.3. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình lợi nhuân ròng
2.2.3.1. Ảnh hưởng của nhân tố sản lượng tiêu thụ
2.2.3.2. Ảnh hưởng của nhân tố kết cấu mặt hàng tiêu thụ
2.2.3.3. Ảnh hưởng của nhân tố giá bán
2.2.3.4.Ảnh hưởng của nhân tố giá thành
2.2.3.5. Ảnh hưởng của nhân tố chi phí bán hàng
2.2.3.6. Ảnh hưởng của nhân tố chi phí quản lý doanh nghiệp
2.2.3.7. Ảnh hưởng của nhân tố hàng bán bị trả lại
2.2.3.8. Ảnh hưởng của nhân tố thuế thu nhập doanh nghiệp
2.2.3.9. Ảnh hưởng của nhân tố thu nhập khác
2.2.3.10. Ảnh hưởng của nhân tố chi phí khác
2.3. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời
2.3.1. Ý nghĩa
2.3.2. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời
2.3.2.1. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu
2.3.2.2. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản
2.3.2.3. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu
2.3.2.4. Phân tích khả năng sinh lời qua sơ đồ Du Point
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.4.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.4.2.1. Dữ liệu sơ cấp
2.4.2.2. Dữ liệu thứ cấp
2.4.3. Phương pháp phân tích
a. Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối
b. Phương pháp so sánh bằng số tương đối
c. Phương pháp thay thế liên hoàn
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH MINH THÀNH
3.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.2. Lĩnh vực hoạt động của công ty
3.3. Tổ chức bộ máy của công ty
3.3.1. Sơ đồ
3.3.2. Quyền hạn và nhiệm vụ của các phòng ban
3.3.2.1. Phân xưởng sản xuất
3.3.2.2. Đội vận tải
3.3.2.3. Đội thi công
3.3.2.4. Ban kinh doanh
3.3.2.5. Ban kế toán tài vụ
3.4. Giới thiệu cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy kế toán
3.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
3.4.1.1. Sơ đồ
3.4.1.2. Chức năng, nhiệm vụ
3.4.1.3. Hình thức kế toán của công ty
3.4.2. Chức năng - nhiệm vụ và phương pháp sản xuất
3.4.2.1. Chức năng nhiệm vụ kinh doanh của công ty
3.4.2.2. Phương pháp sản xuất
3.5. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động của công ty
3.5.1. Thuận lợi
3.5.2. Khó khăn
3.5.3. Phương hướng hoạt động
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN THỰC TẾ CỦA CÔNG TY TNHH MINH THÀNH TỪ NĂM 2006 ĐẾN 2008
4.1. Đánh giá tình hình lợi nhuận thực tế qua 3 năm 2006, 2007, 2008
4.2. Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty
4.2.1. Phân tích chung tình hình doanh thu
4.2.2. Phân tích chi phí
4.2.2.1. Giá vốn hàng bán
4.2.2.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp
4.2.2.3. Chi phí bán hàng
4.2.3. Phân tích lợi nhuận
4.2.4. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty năm 2007/2006 và năm 2008/2007
4.2.4.1. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận của công ty năm 2007 so với 2006
4.2.4.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty năm 2008 so với 2007
4.3. Phân tích các chỉ tiêu sinh lời
4.3.1. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
4.3.2. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
4.3.3. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
4.3.4. Phân tích khả năng sinh lời qua sơ đồ Du Point
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM LÀM GIA TĂNG LỢI NHUẬN CHO CÔNG TY TRONG NĂM TIẾP THEO (SAU 2008)
5.1. Tồn tại và nguyên nhân
5.1.1. Đối với doanh thu
5.1.2. Đối với chi phí
5.1.3. Đối với lợi nhuận
5.2. Một số giải pháp nhằm làm gia tăng lợi nhuận
5.2.1. Các biện pháp nâng cao doanh thu
5.2.2. Các biện pháp giảm thiểu chi phí
5.2.3. Biện pháp khác
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris