Luận văn Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Châu Thành - Tiền Giang

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Huyện Châu Thành - Tiền Giang
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Phạm vi về không gian
1.3.2 Phạm vi về thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh
2.1.2 Tính đặc thù trong cạnh tranh của các ngân hàng
2.1.3 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3
GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG
3.1 Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng NNo & PTNT Châu Thành
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Cơ cấu tổ chức
3.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng
3.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ năm 2006-2008
3.2.2 Phương hướng và mục tiêu năm 2009
CHƯƠNG 4
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG
4.1 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực nội tại của Ngân hàng
4.1.1 Tiềm lực tài chính
4.1.2 Năng lực về công nghệ
4.1.3 Nguồn nhân lực
4.1.4 Năng lực quản lý và cơ cấu tổ chức
4.1.5 Hệ thống kênh phân phối và mức độ đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp
Phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng NNo&PTNT Châu Thành - Tiền Giang
4.1.6 Mức độ cạnh tranh và hợp tác giữa các ngân hàng trong địa bàn
4.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng
4.2.1 Các điều kiện mang tính nhân tố
4.2.2 Các điều kiện về cầu
4.2.3 Trình độ phát triển của các ngành có liên quan và phụ trợ
4.2.4 Những đặc điểm về văn hóa xã hội có ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng
4.3 Vai trò của chính phủ
CHƯƠNG 5
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHÂU THÀNH - TIỀN GIANG
5.1 Những khó khăn và nguyên nhân
5.1.1 Những mặt đã thực hiện của ngân hàng
5.1.2 Những mặt khó khăn
5.2 Giải pháp
5.2.1 Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát vay vốn:
5.2.2 Thực hiện tốt công tác phân tích tín dụng
5.2.3 Tiếp tục phân loại khách hàng một cách chặc chẽ theo đúng quy định của ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam:
5.2.4 Biên pháp huy động vốn
5.2.5 Biện pháp nâng cao hiệu quả cho vay:
5.2.6 Chính sách nhân sự:
5.2.7 Chính sách khách hàng
5.2.8 Chính sách công nghệ
5.2.9 Chính sách Marketing
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1 Đối với ngân hàng NNo&PTNT huyện Châu Thành
6.2.2 Đối với khách hàng
6.2.3 Đối với BQL tổ LDTK&VV
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris