Luận văn Phân tích những tác động của đô thị hóa đến giá đất vùng ven tại Tp Cà Mau

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích những tác động của đô thị hóa đến giá đất vùng ven tại Tp Cà Mau
PHẦN MỞ ĐẦU
1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1. Mục tiêu chung của nghiên cứu
2.2. Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu
3. GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
4.1. Phương pháp thu thập số liệu
4.2. Phương pháp phân tích số liệu
5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
5.1. Không gian
5.2. Thời gian
5.3. Đối tượng nghiên cứu
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. LÝ LUẬN VỀ ĐÔ THỊ HÓA
1.1.1. Các khái niệm
1.1.2. Các tiêu chí đánh giá phân loại đô thị
1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
1.2.1. Phương pháp thống kê mô tả
1.2.2. Phương pháp hồi quy tuyến tính nhiều chiều
CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ THÀNH PHỐ CÀ MAU
2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CÀ MAU
2.1.1. Quá trình khẩn hoang đất Cà Mau
2.1.2. Sự thành lập tỉnh Cà Mau qua các thời kỳ lịch sử
2.2. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
2.3. THÀNH TỰU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THÀNH PHỐ CÀ MAU
2.3.1. Thành tựu về kinh tế - xã hội
2.3.2. Định hướng phát triển của Tp Cà Mau
2.4. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA TẠI THÀNH PHỐ CÀ MAU
2.4.1. Tiêu chí Chức năng của đô thị
2.4.2. Tiêu chí Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trong tổng số lao động
2.4.3. Tiêu chí Cơ sở hạ tầng đô thị
2.4.4. Tiêu chí quy mô dân số
2.4.5. Tiêu chí mật độ dân số
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ ĐẤT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN GIÁ ĐẤT
3.1. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ ĐẤT VÙNG VEN TP CÀ MAU
3.2. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN GIÁ ĐẤT
3.2.1. Mô hình nghiên cứu và thang đo các biến trong mô hình
3.2.2. Thống kê mô tả các biến trong mô hình hồi quy
3.2.3. Kết quả hồi quy mô hình
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐẤT VÀ GIÁ ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA
4.1. GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM QUỶ ĐẤT
4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Tiêu chuẩn đánh giá phân loại đô thị
Phụ lục 2: Bảng câu hỏi phỏng vấn thu thập số liệu sơ cấp
Phục lục 2: Kết quả xử lý mô hình trên phần mềm Stata
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris