Luận văn Phân tích phương pháp lựa chọn phần tử thử nghiệm để thu thập bằng chứng kiểm toán áp dụng tại Công ty kiểm toán SGN

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích phương pháp lựa chọn phần tử thử nghiệm để thu thập bằng chứng kiểm toán áp dụng tại Công ty kiểm toán SGN
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm về phương pháp lựa chọn phần tử thử nghiệm
2.1.2. Các phương pháp lựa chọn phần tử thử nghiệm
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SGN
3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2 Cơ cấu tổ chức
3.1.3 Chức năng và lĩnh vực hoạt động
3.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY SGN
3.2.1 Đặc điểm khách hàng
3.3.2 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
3.3. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
3.3.1. Về đào tạo
3.3.2. Về tuyển dụng
3.3.3. Về khách hàng
3.3.4. Về dịch vụ
3.4. KHÁI QUÁT PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN PHẦN TỬ THỬ NGHIỆM KHI KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC CỤ THỂ TẠI CÔNG TY SGN
3.4.1. Thử nghiệm kiểm soát
3.4.2. Thử nghiệm cơ bản
3.5. KHÁI QUÁT QUY TRÌNH CHỌN MẪU TRONG THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT VÀ THỬ NGHIỆM CƠ BẢN TẠI CÔNG TY SGN
3.5.1. Chọn mẫu trong thử nghiệm kiểm soát
3.5.2. Chọn mẫu trong thử nghiệm cơ bản
Chương 4: ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN PHẦN TỬ THỬ NGHIỆM KHI KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NGUYÊN KHANG
4.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NGUYÊN KHANG
4.1.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
4.1.2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
4.1.3. Chế độ kế toán áp dụng
4.1.4. Các chính sách kế toán áp dụng
4.2 LỰA CHỌN CÁC PHẦN TỬ THỬ NGHIỆM TRONG THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT
4.2.1. Chọn toàn bộ
4.2.2. Lựa chọn các phần tử đặc biệt
4.2.3. Lấy mẫu kiểm toán
4.3 LỰA CHỌN CÁC PHẦN TỬ THỬ NGHIỆM TRONG THỬ NGHIỆM CƠ BẢN
4.3.1. Chọn toàn bộ
4.3.2. Lựa chọn các phần tử đặc biệt
4.3.3. Lấy mẫu kiểm toán
Chương 5: ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH LỰA CHỌN PHẦN TỬ THỬ NGHIỆM TẠI CÔNG TY SGN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
5.1 ƯU ĐIỂM
5.2 NHƯỢC ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
DANH MỤC BIỂU BẢNG
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris