Luận văn Phân tích quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu của công ty kiểm toán và dich vụ tin học AISC

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu của công ty kiểm toán và dich vụ tin học AISC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Yêu cầu kế toán đối với khoản mục nợ phải thu khách hàng
2.1.2. Đặc điểm và mục tiêu kiểm toán đối với khoản mục nợ phải thu khách hàng
2.1.3. Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục nợ phải thu khách hàng
2.1.4. Chương trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC AISC
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.2. NGUYÊN TẮC VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG
3.3. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
3.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.5. CÁC DỊCH VỤ DO AISC CUNG CẤP
3.6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA AISC
CHƯƠNG 4: CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY AISC
4.1. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN
4.1.1. Tìm hiểu về khách hàng
4.1.2. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ
4.1.3. Đánh giá rủi ro
4.2. CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN CHUNG KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU TẠI AISC
4.2.1. Mục tiêu kiểm toán
4.2.2. Thủ tục kiểm toán
4.3. MINH HỌA CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI THU TẠI KHÁCH HÀNG ABC
4.3.1. Giới thiệu chung về khách hàng
4.3.2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
4.3.3. Thực hiện kiểm toán
4.3.4. Trình bày kết quả trên hồ sơ kiểm toán
4.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI THU
4.4.1. Đánh giá
4.4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. KẾT LUẬN
5.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
609
Thành viên mới
Hin Hara