Luận văn Phân tích quy trình kiểm toán Nợ phải trả của công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm TDK

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích quy trình kiểm toán Nợ phải trả của công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm TDK

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết của đề tài
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.1 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian nghiên cứu
1.3.2 Thời gian nghiên cứu
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.3.4 Giới hạn nội dung nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Một số khái niệm về kiểm toán
2.1.1.1 Khái niệm về kiểm toán
2.1.1.2 Phân loại kiểm toán
2.1.1.3 Dịch vụ kiểm toán
2.1.1.4 Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
2.1.1.5 Một số khái niệm khác
2.1.2 Nội dung và đặc điểm của khoản mục nợ phải trả
2.1.2.1 Nội dung khoản mục nợ phải trả
2.1.2.2 Đặc điểm khoản mục nợ phải trả
2.1.2.3 Mục tiêu kiểm toán
2.1.3 Quy trình kiểm toán khoản mục Nợ phải trả
2.1.3.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
2.1.3.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán
2.1.3.3 Giai đoạn hoàn thành kiểm toán
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp phỏng vấn
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
#VALUE!
#VALUE!
MỀM TDK
3.1.1 Giới thiệu về Công ty TNHH kiểm toán v à dịch vụ phần mềm TDK
3.1.2 Quá trình hình thành và phát tri ển của Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ phần mềm TDK
3.1.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý điều hành tại Công ty TDK
3.1.3.1 Cơ cấu tổ chức chung
3.1.3.2 Cơ cấu tổ chức bộ phận kiểm toán
3.1.4 Nguyên tắc, mục tiêu hoạt động và các dịch vụ do TDK cung cấp
3.1.4.1 Nguyên tắc
3.1.4.2 Mục tiêu
3.1.4.3 Các dịch vụ cung cấp
3.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh
3.1.5.1 Đặc điểm khách hàng
3.1.5.2 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
3.1.6 Phương hướng hoạt động
3.1.6.1 Về khách hàng
3.1.6.2 Về chất lượng dịch vụ
3.2 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHUNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI TDK
3.2.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
3.2.1.1 Liên hệ và khảo sát khách hàng
3.2.1.2 Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
3.2.1.3 Phân công kiểm toán viên thực hiện kiểm toán
3.2.1.4 Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể
3.2.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán
3.2.3 Giai đoạn hoàn thành kiểm toán
3.2.3.1 Lập báo cáo kiểm toán dự thảo trình ban giám đốc duyệt và gửi cho khách hàng
3.2.3.2 Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức
3.2.3.3 Hoàn thiện và tổ chức lưu trữ file hồ sơ tại công ty
3.3 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TDK
3.3.1 Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ
3.3.2 Đánh giá rủi ro kiểm soát
3.3.3 Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát
3.3.4 Thử nghiệm cơ bản
3.3.4.1 Đối với khoản phải trả cho người bán
3.3.4.2 Đối với khoản vay
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK ABC CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK
4.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK ABC
4.1.1 Đặc điểm hoạt động
4.1.2 Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh
4.1.3 Chế độ kế toán áp dụng
4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XN K ABC
4.2.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
4.2.1.1 Giai đoạn tìm hiểu khách hàng
4.2.1.2 Phân công kiểm toán viên
4.2.1.3 Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể
4.2.2 Phân tích giai đoạn thực hiện kiểm toán
4.2.2.1 Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ
4.2.2.2 Xác định mức trọng yếu
4.2.2.3 Thực hiện kiểm toán
4.2.2.4 Hoàn thành kiểm toán
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ GI ẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI TRẢ CỦA TDK
5.1 SO SÁNH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CỦA TDK VỚI LÝ THUYẾT
5.1.1 Điểm giống nhau
5.1.2 Điểm khác nhau
5.2 ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH
5.2.1 Ưu điểm
5.2.2 Tồn tại
5.3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH
5.3.1 Những thuận lợi giúp hoàn thiện tốt quy trình của công ty
5.3.2 Các giải pháp hoàn thiện quy trình
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Kiến nghị đối với Nhà nước
6.2.2 Kiến nghị đối với công ty kiểm toán v à dịch vụ phần mềm TDK
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris