Luận văn Phân tích quy trình thẩm định tín dụng tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn TX. Châu Đốc-An Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích quy trình thẩm định tín dụng tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn TX. Châu Đốc-An Giang
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian (địa bàn nghiên cứu)
1.3.2 Thời gian (giai đoạn hoặc thời điểm thực hiện nghiên cứu):
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN QUA ( 2006-2008)
3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TX. CHÂU ĐỐC
3.1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
3.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội
3.2 KHÁI QUÁT VỀ NHNo & PTNT TX. CHÂU ĐỐC
3.2.1 Sự hình thành và phát triển
3.2.2 Vai trò và chức năng của NHNo & PTNT TX. Châu Đốc
3.2.3 Cơ cấu tổ chức
3.2.4 Chức năng của các phòng ban
3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM
3.3.1 Về huy động vốn
3.3.2 Về sử dụng vốn
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT TX. CHÂU ĐỐC (2006-2008)
4.1 PHÂN TÍCH CÁC BƯỚC CỦA MỘT QUI TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG HOÀN CHỈNH
4.1.1 Thu thập thông tin của khách hàng vay vốn
4.1.2 Thẩm định tư cách và tình hình tài chính của người vay
4.1.3 Thẩm định dự án xin vay vốn và tài sản đảm bảo nợ
4.2 QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT TX.CHÂU ĐỐC-
4.2.1 Đối với khách hàng là cá nhân
4.2.2 Đối với khách hàng là doanh nghiệp
4.3 TÌNH HUỐNG THẨM ĐỊNH
4.3.1 Khách hàng là cá nhân
4.3.2 Khách hàng là doanh nghiệp
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK TX. CHÂU ĐỐC
5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.2 GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT TX. CHÂU ĐỐC
5.2.1 Đối với khách hàng là cá nhân
5.2.2 Đối với khách hàng là doanh nghiệp
CHƯƠNG 6:KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với Agribank Việt Nam
6.2.2 Đối với hệ thống luật ở Việt Nam
6.2.3 Đối với các cơ quan chức năng trên địa bàn
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris