Luận văn Phân tích rủi ro lãi suất và giải pháp quản lý rủi ro lãi suất tại ngân hàng đầu tư & phát triển Hậu Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích rủi ro lãi suất và giải pháp quản lý rủi ro lãi suất tại ngân hàng đầu tư & phát triển Hậu Giang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian nghiên cứu
1.4.2. Thời gian nghiên cứu
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất
2.1.2. Tính chất của rủi ro lãi suất
2.1.3. Phân loại rủi ro lãi suất.
2.1.4. Những nguyên nhân gây rủi ro lãi suất
2.1.5. Phương pháp lượng hóa rủi ro lãi suất
2.1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro lãi suất
2.1.7. Dự báo lãi suất thị trường trong ngắn hạn
2.1.8. Quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH TỈNH HẬU GIANG
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.1. Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
3.1.2. Ngân hàng Đầu tư & Phát triển chi nhánh Hậu Giang
3.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng các phòng ban
3.2.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng
3.2.2. Chức năng các phòng ban
3.2.3. Nghiệp vụ kinh doanh và lĩnh vực đầu tư chủ yếu của Ngân hàng
3.3. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh Ngân hàng (2006 - 2008)
3.3.1. Thu nhập
3.3.2. Chi phí
3.3.3. Lợi nhuận
3.4. Định hướng phát triển của Ngân hàng năm 2009
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH HẬU GIANG
4.1. Khái quát cơ cấu tài sản và nguồn vốn của Ngân hàng (2006 - 2008)
4.1.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng
4.1.2. Phân tích cơ cấu tài sản của Ngân hàng
4.2. Phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất qua bảng cân đối tài sản của Ngân hàng
4.2.1. Tình hình biến động của tài sản nhạy cảm với lãi suất
4.2.2. Tình hình biến động của nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất
4.3. Phân tích thực trạng rủi ro lãi suất của Ngân hàng theo mô hình định giá lại
4.4. Phân tích sự thay đổi lãi suất đến thu nhập ròng của Ngân hàng
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN HẬU GIANG
5.1. Những thuận lợi và khó khăn của Ngân hàng
5.1.1. Thuận lợi
5.1.2. Khó khăn
5.2. Một số giải pháp nhằm quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng
5.2.1. Mục tiêu quản lý rủi ro lãi suất
5.2.2. Quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất
5.2.3. Quản lý khe hở kỳ hạn
5.2.4. Áp dụng công cụ quản trị rủi ro tài chính hiện đại
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với Ngân hàng Đầu tư & Phát triển chi nhánh Hậu Giang
6.2.2. Đối với Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
6.2.3. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
6.2.4. Đối với chính quyền địa phương
Tài liệu tham khảo
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris