Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng VIB chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng VIB chi nhánh Cần Thơ
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
I. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.2. Lý do chọn đề tài
II. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chung
2.2. Mục tiêu cụ thể
III. Phạm vi nghiên cứu
3.1. Không gian
3.2. Thời gian
3.3 Rủi ro tín dụng đối với DNVVN
CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Tín dụng
2.1.2. Rủi ro tín dụng
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VIB CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. Giới thiệu về Ngân hàng VIB Việt Nam
3.2. Giới thiệu về Ngân hàng VIB Cần Thơ
3.3. Cơ cấu tổ chức
3.4 Chức năng, nhiệm vụ của phòng tín dụng doanh nghiệp
3.5 Quy trình tín dụng và thẩm định tín dụng
3.6 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM (2004-2006)
4.1. Khái quát về cơ cấu nguồn vốn và tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm
4.1.1. Khái quát về cơ cấu nguồn vốn
4.1.2. Khái quát về tình hình huy động vốn
4.2. Phân tích hoạt động tín dụng và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của DNVVN tại ngân hàng
4.2.1. Phân tích hoạt động tín dụng
4.2.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
4.3. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng đối với DNVVN tại ngân hàng
4.3.1. Tình hình nợ quá hạn
4.3.2. Rủi ro nợ quá hạn theo phân loại nợ
4.3.3. Rủi ro nợ quá hạn phân theo ngành kinh tế
4.3.4. Rủi ro nợ quá hạn phân theo thành phần kinh tế
4.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng
4.4.1. Rủi ro do cơ chế chính sách nhà nước
4.4.2. Rủi ro do khách hàng
4.4.3. Do nguyên nhân khách quan bất khả kháng
4.4.4. Rủi ro trong việc xử lý tài sản đảm bảo
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG
5.1 Xây dựng chính sách tín dụng hiệu quả
5.2. Chủ động phân tán rủi ro
5.3. Phân tích kỹ về khách hàng trước khi cho vay
5.4. Thực hiện bảo hiểm tín dụng
5.5. Linh hoạt trong công tác thu nợ
5.6. Thay đổi cơ cấu tín dụng
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris