Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư & phát triển Long An

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư & phát triển Long An
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1 Giới thiệu về ngân hàng thương mại
2.1.2. Các nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng thương mại
2.1.3. Một số vấn đề về tín dụng.
2.1.4. Những vấn đề về rủi ro trong hoạt động ngân hang
2.1.5. Những vấn đề về rủi ro tín dụng
2.1.6. Những vấn đề về quản lý rủi ro tín dụng
2.1.7. Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng
2.1.8. Mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG
3.1. Giới thiệu khái quát về ngân hàng
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh
3.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý.
3.1.3. Sơ đồ quản lý rủi ro và quản lý nợ xấu của ngân hàng
3.1.4. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
3.1.5. Những thuận lợi và khó khăn
3.1.6. Mục đích và phương hướng hoạt động.
3.2. Phân tích rủi ro tín dụng của chi nhánh
3.2.1. Đánh giá chung về tình hình nguồn vốn.
3.2.2. Tình hình chung về hoạt động tín dụng
3.2.3. Phân loại nợ quá hạn cho vay.
3.2.4. Cơ cấu dư nợ theo nhóm nợ
3.2.5. Phân tích tình hình dư nợ có đảm bảo
3.2.5. Trích dự phòng rủi ro trong tổng chi phí
3.2.6. Phân tích rủi ro thông qua các chỉ số tài chính
3.2.7. Tìmhiểu về việcđánh giá,xếp hạng khách hang
Chương 4: NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG
4.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng dư nợ tín dụng
4.1.1. Yếu tố đối tượng cho vay và lĩnh vực cho vay
4.1.2. Yếu tố cạnh trạnh trên địa bàn
4.1.3. Yếu tố về cơ chế chính sách nhà nước
4.1.4. Yếu tố tăng trưởng kinh tế
4.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng
4.2.1. Từ sự biến động của nền kinh tế
4.2.2. Từ phía ngân hang
4.2.3. Từ phía khách hàng
Chương 5: CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO
5.1. Giải pháp tăng trưởng dư nợ tín dụng
5.1.1. Nhu cầu vay vốn trên địa bàn
5.1.2. Khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn hiện tại
5.1.3. Giải pháp tăng trưởng dư nợ tín dụng
5.2. Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng
5.2.1. Nâng cao nhận thức rủi ro
5.2.2. Cần quy định về quản lý nợ xấu
5.2.3. Thực hiện tốt khâu thẩm định khách hang
5.2.4. Phân tán rủi ro tín dụng
5.2.5. Không xem tài sản càm cố, thế chấp là nguồn trả nợ chính
5.2.6. Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn
5.2.7. Xây dựng quy trình cho vay
5.2.8. Hoàn thiện hệ thống thông tin
5.2.9. Đánh giá doanh nghiệp trước khi cho vay
5.2.10. Nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1.Đối với Nhà nước
6.2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước
6.2.3. Đối với chi nhánh ngân hàng
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
685
Bài viết
1,393
Thành viên
585
Thành viên mới
docdao