Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Thị xã Ngã Bảy

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Thị xã Ngã Bảy
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu tổng quát
1.2.2 Một tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm, chức năng và vai trò của tín dụng
2.1.1.1 Khái niệm
2.1.1.2 Chức năng của tín dụng
2.1.1.3 Vai trò của tín dụng
2.1.2 Khái niệm về lãi suất cho vay, dư nợ và nợ quá hạn
2.1.2.1 Khái niệm lãi suất cho vay
2.1.2.2 Khái niệm dư nợ
2.1.2.3 Nợ quá hạn
2.1.3 Quy chế cho vay đối với khách hàng
2.1.3.1 Quy trình cho vay
2.1.3.2 Nguyên tắc cho vay
2.1.3.3 Điền kiện vay vốn
2.1.3.4 Phương thức cho vay
2.1.3.5. Thời hạn cho vay
2.1.3.6. Mức cho vay
2.1.4 Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả tín dụng và rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại
2.1.5 Rủi ro tín dụng, nguyên nhân và hậu quả rủi ro
2.1.5.1 Khái niệm rủi ro tín dụng
2.1.5.2 Các loại rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng thương mại
2.1.5.3 Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng
2.1.5.4 Dấu hiệu của rủi ro tín dụng
2.1.6. Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra
2.1.6.1 Đối với bản thân ngân hàng
2.1.6.2 Đối với khách hàng
2.1.6.3 Đối với nền kinh tế
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ NGÃ BẢY TỈNH HẬU GIANG
3.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG
3.1.1 Đặc điểm tự nhiên
3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội
3.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ NGÃ BẢY
3.2.1 Lịch sử hình thành
3.2.2 cơ cấu tổ chức, bộ máy và nhân sự
3.2.3 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005-2007
3.3.1 Doanh thu
3.3.2 Chi phí
3.3.3 Lợi nhuận
3.4 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ NGÃ BẢY
3.5.1 Những thuận lợi
3.5.2 Những khó khăn
3.5.2.1 Về quan hệ với cấp uỷ, các tổ chức chính trị đoàn thể
3.5.2.2 Về chính sách và văn bản pháp luật, hướng dẫn thực hiện luật của chính phủ và các ngành có liên quan có ảnh hưởng đến công tác tín dụng
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ NGÃ BẢY
4.1 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG QUA 3 NĂM (2005 - 2007) . TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ NGÃ BẢY
4.1.1 Khái quát kết quả huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm (2005-2007)
4.1.2 Khái quát tình hình cho vay của Ngân hàng qua ba năm (2005-2007)
4.1.2.1 Doanh số cho vay
4.1.2.2 Doanh số thu nợ
4.1.2.3 Phân tích tình hình dư nợ
4.1.3 Phân tích kết quả hoạt động tín dụng qua một số chỉ tiệu tài chính qua 3 năm (2005-2007)
4.2 PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ NGÃ BẢY
4.2.1 Phân tích tỷ lệ nợ quá hạn
4.2.2 Phân tích nợ quá hạn theo thời gian
4.2.3 Phân tích nợ quá hạn theo thành phần kinh tế
4.2.4 Phân tích tình hình nợ quá hạn theo mục đích sử dụng vốn
4.2.5 Phân tích nợ quá hạn theo mức độ
4.2.6 Phân tích nợ quá hạn theo nguyên nhân
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG
5.1 Tiến hành phân loại khách hàng
5.2 Thực hiện đầy đủ các thủ tục về bảo đảm tiền vay
5.3 Giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích của khách hàng
5.4 Tích cực tiến hành xử lý nợ quá hạn
5.5 Lập quỹ dự phòng rủi ro
5.6 Một số giải pháp khác
CH ƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với nhà nước các cấp các ngành có liên quan
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris