Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Đầm Dơi - tỉnh Cà Mau

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng tại NHNo & PTNT huyện Đầm Dơi - tỉnh Cà Mau
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài
1.1.2. Căn cứ thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊU CỨU
1.3.1. Phạm vi về thời gian
1.3.2. Phạm vi về không gian
1.3.3. Phạm vi về nội dung
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Những vấn đề về ngân hàng
2.1.1.1. Một số định nghĩa
2.1.1.2. Vai trò của ngân hàng thương mại
2.1.1.3. Các hoạt động của ngân hàng thương mại
2.1.2. Những vấn đề về rủi ro tín dụng
2.1.2.1. Khái niệm
2.1.2.2. Phân loại
2.1.2.3. Đo lường rủi ro tín dụng
2.1.2.4. Đặc điểm rủi ro tín dụng
2.1.2.5. Những căn cứ để xác định rủi ro tín dụng
2.1.2.6. Hậu quả của rủi ro tín dụng
2.1.2.7. Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
2.1.2.8. Phương pháp quản lý rủi ro tín dụng
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá và phân tích hoạt động kinh doanh, hiệu quả hoạt động tín dụng và đo lường rủi ro tín dụng
2.1.4.1. Các chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.4.2. Các chỉ tiêu đánh giả hiệu quả hoạt động và đo lường rủi ro tín dụng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.3.1. Phương pháp so sánh
2.2.3.2. Phương pháp thống kê, mô tả
Chương 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG
TỈNH CÀ MAU
3.1. VÀI NÉT VỀ HUYỆN ĐẦM DƠI - TỈNH CÀ MAU
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.1.1. Vị trí địa lý
3.1.1.2. Điều kiện khí hậu
3.1.1.3. Tài nguyên thiên nhiên
3.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội
3.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN CỦA NHNo & PTNT HUYỆN ĐẦM DƠI - TỈNH CÀ MAU
3.2.1. Lịch sử hình thành
3.2.2. Quá trình phát triển của NHNo & PTNT huyện Đầm Dơi
3.3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NHNo & PTNT HUYỆN ĐẦM DƠI - TỈNH CÀ MAU
3.3.1. Thuận lợi
3.3.2. Khó khăn
3.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHNo & PTNT HUYỆN ĐẦM DƠI - TỈNH CÀ MAU
3.4.1. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng
3.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận
3.5. CHỨC NĂNG & HOẠT ĐỘNG CỦA NHNo & PTNT HUYỆN ĐẦM DƠI - TỈNH CÀ MAU
3.5.1. Chức năng của NHNo & PTNT huyện Đầm Dơi
3.5.2. Hoạt động chủ yếu của NHNo & PTNT huyện Đầm Dơi
3.6. QUY TRÌNH CHO VAY CỦA NHNo & PTNT HUYỆN ĐẦM DƠI - TỈNH CÀ MAU
3.6.1. Quy trình cho vay trực tiếp
6.6.2. Quy trình cho vay gián tiếp
3.7. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NHNo & PTNT HUYỆN ĐẦM DƠI - TỈNH CÀ MAU QUA 3 NĂM
3.7.1. Thu nhập
3.7.2. Chi phí
3.7.3. Lợi nhuận
3.7.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh
3.7.4.1. Hệ số lợi nhuận
3.7.4.2. Hệ số doanh lợi
3..7.4.3. Hệ số sử dụng tài sản
3.7.4.4. Thu nhập trên chi phí
3.8. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NHNo & PTNT HUYỆN ĐẦM DƠI - TỈNH CÀ MAU TRONG NĂM 2009
3.8.1. Mục tiêu phát triển
3.8.2. Phương hướng hoạt động
Chương 4: PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐẦM DƠI - TỈNH CÀ MAU
4.1. KHÁI QUÁT VỀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG
4.1.1. Cơ cấu nguồn vốn
4.1.2. Tình hình huy động vốn
4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG & ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
4.2.1. Phân tích hoạt động tín dụng
4.2.1.1. Tình hình doanh số cho vay
4.2.1.2. Tình hình thu nợ
4.2.1.3. Tình hình dư nợ
4.2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
4.3. PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT HUYỆN ĐẦM DƠI - TỈNH CÀ MAU
4.3.1. Phân tích nợ quá hạn theo phân loại nợ
4.3.2. Phân tích nợ xấu theo thời hạn
4.3.3. Phân tích nợ quá hạn theo ngành kinh tế
4.4. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG & RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT HUYỆN ĐẦM DƠI QUA 3 NĂM (2006 - 2008)
4.4.1. Hệ số rủi ro tín dụng
4.4.2. Tổng dư nợ trên tổng tài sản
4.4.3. Vòng quay vốn tín dụng
4.4.4. Nợ xấu trên dự phòng rủi ro tín dụng
4.4.5. Thời gian thu nợ
4.4.6. Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động
4.4.7. Hệ số thu nợ
4.5. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT HUYỆN ĐẦM DƠI - TỈNH CÀ MAU
4.5.1. Từ phía ngân hàng
4.5.2. Từ phía khách hàng
4.5.3. Từ đảm bảo tín dụng
4.5.4. Nguyên nhân khác
4.6. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT HUYỆN ĐẦM DƠI
Chương 5: BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
TỈNH CÀ MAU
5.1. BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG
5.1.1. Sàng lọc khách hàng tiềm năng
5.1.2. Xét duyệt trước khi cho vay và giám sát sau khi cho vay
5.1.3. Xây dựng quy trình quản lý rủi ro tín dụng phù hợp với chiến lược của ngân hàng
5.1.4. Nâng cao trình độ kỹ năng của cán bộ trong ngân hàng
5.1.5. Bảo hiểm tín dụng
5.1.6. Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng
5.1.7. Nâng cao hiệu quả thẩm định và quản lý bảo đảm tiền vay
5.1.8. Hạn chế cho vay
5.1.9. Đa dạng hóa các danh mục đầu tư tín dụng
5.1.10. Lập quỹ dự phòng rủi ro
5.1.11. Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng
5.1.12. Tăng vốn tự có
5.1.13. Thường xuyên theo dõi những biến động trong, ngoài nước và tăng cường công tác kiểm tra nội bộ
5.1.14. Phối hợp các cơ quan địa phương trong việc thu hồi nợ
5.2. BIỆN PHÁP XỬ LÝ RỦI RO TÍN DỤNG
Chương 6: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Kiến nghị đối với cơ quan nhà nước
6.2.2. Kiến nghị đối với chi nhánh
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris