Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng
2.1.2. Biểu hiện của rủi ro tín dụng trong ngân hàng
2.1.3. Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể và cách tính số tiền dự phòng
2.1.4. Những nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng
2.1.5. Hậu quả từ rủi ro tín dụng
2.1.6. Biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng
2.1.7. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng và đo lường rủi ro tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3
GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU
3.1. Giới thiệu về ngân hàng NHNo&PTNT Huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu
3.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức chi nhánh
3.1.3. Một số nét cơ bản về tổ chức nhân sự của ngân hàng
3.1.4 Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn
3.1.5. Một số lĩnh vực hoạt động của ngân hàng
3.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu qua 3 năm(2006-2008)
3.1.7. Những thuận lợi và khó khăn của Ngân hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh
3.1.8. Phương hướng phát triển của ngân hàng trong năm 2009
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT HUYỆN ĐÔNG HẢI TỈNH BẠC LIÊU
4.1.Phân tích tình hình huy động nguồn vốn
4.1.1. Tình hình huy động vốn theo cơ cấu nguồn vốn
4.1.2. Tình hình huy động nguồn vốn theo thời hạn
4.1.3. Tình hình huy động vốn theo tính chất nguồn
4.2. Phân tích hoạt động tín dụng và đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng
4.2.1. Phân tích hoạt động tín dụng
4.2.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
4.3. Phân tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng
4.3.1. Tình hình nợ xấu theo thời hạn
4.3.2. Rủi ro nợ xấu phân theo ngành kinh tế
4.3.3. Rủi ro nợ xấu phân theo thành phần kinh tế
4.3.4. Rủi ro nợ xấu phân theo loại nợ (thời hạn nợ)
4.3.5. Trích lập dự phòng và xử lý rủi ro
4.3.6. Thu nợ xử lý rủi ro và nợ tồn đọng
4.4. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng
4.4.1. Rủi ro do cơ chế chính sách nhà nước
4.4.2. Rủi ro do khách hàng
4.4.3. Do nguyên nhân khách quan bất khả kháng
4.4.4. Rủi ro trong việc xử lý tài sản đảm bảo
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG
5.1 Những mặt chưa làm được và nguyên nhân
5.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng.
5.2.1 Công tác chỉ đạo điều hành
5.2.2 Công tác huy động vốn
5.2.3 Công tác tín dụng
5.2.4 Đối với công tác nâng cao chất lượng tín dụng
5.2.5 Thu hồi nợ được xử lý từ quỹ dự phòng rủi ro
5.2.6. Tăng cường kiểm tra giám sát trong nội bộ Ngân hàng
5.2.7. Giám sát khách hàng trong quá trình sử dụng vốn vay, quy trình theo dõi và xử lý các khoản vay có vấn đề
5.2.8 Các giải pháp về nghiệp vụ
5.3 Triển khai các dịch vụ
5.4 Công tác tài chính
5.5 Tài sản đảm bảo
5.6 Chủ động phân tán rủi ro
5.7 Thực hiện bảo hiểm tín dụng
5.8 Một số biện pháp phòng ngừa rủi ro khác
5.8.1 Đối với nguyên nhân khách quan
5.8.2 Đối với nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Phần kết luận
6.2. Phần kiến nghị
6.2.1 Đối với NHNo&PTNT tỉnh Bạc Liêu
6.2.2 Đối với chính quyền địa phương
6.2.3 Đối với chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris