Luận văn Phân tích rủi ro tín dụng và một số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Sóc Trăng

234
1
18

badboy

Member
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Lý do chọn đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiển
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái quát về tín dụng
2.1.2. Những vấn đề chung về rủi ro tín dụng
2.1.3. Phân loại nơ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro tín dụng
2.1.4. Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng v à mức độ rủi ro của Ngân hàng.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
3.1. Giới thiệu khái quát về tỉnh Sóc Trăng
3.1.1. Vị trí địa lí
3.1.2. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh
3.2. Khái quát về Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long
3.2.1. Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông
Cửu Long
3.2.2. Lịch sử hình thành và phát triển của MHB chi nhánh Sóc Trăng
3.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban
3.3.1. Cơ cấu tổ chức
3.3.2. Chức năng của các phòng ban
3.3.3. Chức năng hoạt động và vai trò của MHB chi nhánh Sóc Trăng
3.4. Một số quy chế cho vay tại MHB chi nhánh Sóc Trăng
3.4.1. Đối tượng cho vay
3.4.2. Điều kiện vay vốn
3.4.3. Nguyên tắc vay vốn
3.4.4. Lãi suất cho vay
3.4.5. Mức cho vay
3.4.6. Loại cho vay và thời hạn cho vay
3.5. Quy trình cho vay
3.6. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 03 năm qua của MHB chi nhánh Sóc trăng
3.6.1. Tình hình huy động vốn
3.6.2. Tình hình cơ cấu tài sản
3.6.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của MHB chi nhánh Sóc trăng trong 3 năm (2006 - 2008)
3.7. Những thuận lợi và khó khăn của MHB chi nhánh Sóc Trăng
3.7.1. Thuận lợi
3.7.2. Khó khăn
3.8. Phương hướng hoạt động sắp tới của MHB chi nhánh Sóc Trăng
Chương 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
4.1. Tình hình tín dụng của MHB chi nhánh Sóc Trăng qua 03 năm 2006 - 2008
4.1.1. Thực trạng tín dụng của Ngân hàng theo thời hạn
4.1.2. Thực trạng tín dụng theo đối tượng
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris