Luận văn Phân tích rủi ro tíndụng trong hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích rủi ro tíndụng trong hoạt động của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng
2.1.1.1 Khái niệm về tín dụng ngân hàng
2.1.1.2 Phân loại tín dụng
2.1.1.3 Vai trò và ý nghĩa của tín dụng
2.1.2 Khái niệm về rủi ro tín dụng
2.1.3 Rủi ro tín dụng
2.1.3.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng
2.1.3.2 Biểu hiện của rủi ro tín dụng
2.1.3.3 Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra
2.1.4 Quy trình và xét duyệt cho vay của Agribank
2.1.5 Các chỉ tiêu đo lường chất lương tín dụng
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
2.2.3.1 Phương pháp so sánh
2.2.3.2 Phương pháp mô tả thông qua biểu bảng thống kê kết hợp
2.2.3.3 Phương pháp phân tích tỷ lệ
CHUƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG VÀ SƠ LƯỢC VỀ NGÂN
3.1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG
3.2 SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG
3.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng
3.2.2 Cơ cấu tổ chức và điều hành
3.2.3 Các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng
3.3 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUA 3 NĂM 2006-2008
3.3.1 Tổng thu
3.3.2 Tổng chi
3.3.3 Lợi nhuận
3.4 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
3.4.1 Thuận lợi
3.4.2 Khó khăn
3.5 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2009
3.5.1 Mục tiêu tổng quát
3.5.2 Mục tiêu cụ thể
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN QUA 3 NĂM 2006-2008
4.1.1 Phân tích tình hình huy động vốn theo thời hạn tín dụng
4.1.2 Phân tích tình hình huy động vốn theo tính chất nguồn vốn32
4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG AGRIBANK TỈNH SÓC TRĂNG
4.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng chung của ngân hàng
4.2.1.1 Tình hình cho vay
4.2.1.2 Tình hình thu nợ
4.2.1.3 Phân tích hệ số rủi ro tín dụng chung
4.2.2 Tình hình rủi ro tín dụng theo thời hạn tín dụng
4.2.2.1 Tình hình dư nợ theo thời hạn tín dụng
4.2.2.2 Tình hình nợ xấu theo thời hạn tín dụng
4.2.3 Tình hình rủi ro tín dụng theo loại hình doanh nghiệp
4.2.3.1 Tình hình dư nợ theo loại hình doanh nghiệp
4.2.3.2 Tình hình nợ xấu theo loại hình doanh nghiệp
4.2.4 Kết luận chung
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK
5.1 MỘT SỐ TÍN HIỆU RỦI RO CHO NGÂN HÀNG
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO
5.2.1 Giải pháp về nghiệp vụ cho vay
5.2.1.1 Hoàn thiện công tác thẩm định
5.2.1.2 Giám sát khách hàng trong quá trình sủư dụng vốn vay
5.2.1.3 Công tác thu nợ
5.2.1.4 Phân tán rủi ro
5.2.1.5 Tài sản đảm bảo
5.2.2 Biện pháp về nhân sự
5.2.3 Tăng cường kiểm tra giám sát trong nội bộ ngân hàng
5.2.4 Một số biện pháp phòng ngừa rủi ro khác
5.2.4.1 Đối với nguyên nhân khách quan
5.2.4.2 Đối với nguyên nhân chủ quan từ phía khách hàng
5.2.5 Xử lý từ khả năng hiện có của ngân hàng
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với nhà nước
6.2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước
6.2.3 Đối với Agribank
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
609
Thành viên mới
Hin Hara