Luận văn Phân tích sự vận dụng thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán tại công ty kiểm toán CA&A

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích sự vận dụng thủ tục phân tích trong quy trình kiểm toán tại công ty kiểm toán CA&A
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Giới hạn về thời gian
1.4.2. Giới hạn về không gian
1.4.3. Giới hạn về nội dung
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái quát chung về kiểm toán
2.1.2 Thủ tục phân tích
2.1.3. Các kỹ thuật phân tích thường được sử dụng trong kiểm toán
2.1.4. Thủ tục phân tích trong các giai đo ạn của quy trình kiểm toán.
2.1.5. Mức độ tin cậy của quy trình phân tích
2.1.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả của thủ tục phân tích trong giai đoạn thực hiện kiểm toán
2.1.7. Ưu, nhược điểm khi vận dụng thủ tục phân tích
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích s ố liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & KIỂM TOÁN CA&A VÀ QUY TRÌNH PHÂN TÍCH T ẠI CÔNG TY
3.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY KIỂM TOÁN CA&A
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.
3.1.2. Các dịch vụ cung cấp.
3.1.3. Nguyên tắc và mục tiêu hoạt động
3.1.4. Cơ cấu tổ chức tại CA&A
3.1.5. Tổ chức kế toán tại CA&A
3.2. KHÁI QUÁT CHUNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH ÁP D ỤNG TẠI CÔNG TY CA&A
3.2.1. Mục đích
3.2.2. Phương pháp phân tích cho từng khoản mục cụ thể
3.2.3. Các biện pháp hạn chế rủi ro khi thực hiện thủ tục phân tích.
3.2.4. Ghi nhận kết quả phân tích
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH SỰ VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH VÀO KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ABC
4.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY ABC
4.1.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
4.1.2. Niên độ kế toán
4.1.3. Chế độ kế toán áp dụng
4.1.4. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
4.2. KHÁI QUÁT QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TẠI CA&A
4.2.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
4.2.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán
4.2.3 Giai đoạn hoàn thành kiểm toán
4.3. THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN
4.3.1. Lập kế hoạch cho cuộc kiểm tóan
4.3.2. Tìm hiểu các vấn đề chung về khách hàng
4.3.3. Các phương pháp phân tích đư ợc áp dụng
4.3.4. Phân tích tổng thể các khoản mục trên Báo Cáo Tài chính.
4.3.5. Phương pháp tiếp cận kiểm tóan và đánh giá rủi ro kiểm tóan
4.3.6. Xác định mức trọng yếu kế hoạch
4.3.7. Các vấn đề kế toán và kiểm tóan quan trọng.
4.4. THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN
4.4.1. Phương pháp phân tích được áp dụng
4.4.2. Thực tế áp dụng thủ tục phân tích đối với khách hàng
4.4.3. So sánh giữa thực tế với ước tính của Kiểm toán viên
4.4.4. Mối quan hệ giữa các thông tin tài chính
4.4.5. So sánh giữa thực tế của đơn vị với bình quân ngành
4.4.6. Mối quan hệ giữa các thông tin tài chính và phi tài chính
4.5. THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG GIAI ĐOẠN HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN
CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VỀ VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TẠI CÔNG TY CA&A
5.1. NHẬN XÉT VỀ VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH QUA TỪNG GIAI ĐOẠN
5.1.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán
5.1.2. Giai đoạn thử nghiệm cơ bản
5.1.3. Giai đoạn soát xét tổng thể cuộc kiểm toán
5.2. NHẬN XÉT VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH CHO KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC
5.2.1. Nhận xét chung
5.2.2. Nhận xét về việc áp dụng thủ tục phân tích tại công ty
5.3. SO SÁNH GIỮA THỰC TẾ VỚI LÝ THUYẾT VÀ VSA 520
5.3.1. So sánh giữa thực tế và lý thuyết
5.3.2. So sánh giữa thực tế và VSA 520
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris