Luận văn Phân tích tác động của đô thị hóa lên giá đất thổ cư ở tỉnh Vĩnh Long

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tác động của đô thị hóa lên giá đất thổ cư ở tỉnh Vĩnh Long
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung của đề tài
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Định nghĩa đô thị và vùng ven đô thị
2.1.2. Tìm hiểu những quy định của Nhà nước về giá đất
2.1.2.1. Trường hợp áp dụng và không áp dụng giá đất quy định
2.1.2.2. Các phương pháp định giá đất của nhà nước
a) Phương pháp so sánh trực tiếp
b) Phương pháp thu nhập
c) Phương pháp chiết trừ
d) Phương pháp thặng dư
2.1.2.3. Điều kiện điều chỉnh giá đất
2.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất
2.1.3.1. Nhóm các yếu tố tự nhiên gắn liền với mảnh đất
2.1.3.2 Nhóm các yếu tố kinh tế
2.1.3.3. Nhóm các yếu tố xã hội
2.1.3.4. Nhóm các yếu tố về pháp lý
2.1.4. Cơ sở để thiết lập mô hình hồi quy
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỈNH VĨNH LONG
3.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ DÂN CƯ TỈNH VĨNH LONG
3.1.1. Vị trí địa lí tỉnh Vĩnh Long
3.1.2. Sự phân bố dân cư tỉnh Vĩnh Long
3.2. KHÁI QUÁT CƠ SỞ HẠ TẦNG Ở TỈNH VĨNH LONG
3.2.1. Nguồn điện và nguồn nước sinh hoạt ở Vĩnh Long
3.2.1.1. Nguồn điện
3.2.1.2. Nguồn nước sinh hoạt
3.2.2. Cơ sở hạ tầng các công trình công cộng
3.3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG Ở TỈNH VĨNH LONG
3.3.1. Tình hình ô nhiễm nguồn nước
3.3.2. Tình hình ô nhiễm không khí
3.3.3. Tình hình ô nhiễm tiếng ồn
3.3.4. Tình hình an ninh
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TỈNH VĨNH LONG NĂM 2007
4.1. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT THỔ CƯ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA
4.1.1. Thiết lập mô hình hồi quy đa biến
4.1.2. Kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy
4.1.3. Phân tích các yếu tố tác động lên giá đất thổ cư dưới sự ảnh hưởng của đô thị hóa
4.2. SỰ CHÊNH LỆCH GIÁ ĐẤT THỔ CƯ GIỮA ĐÔ THỊ VÀ VÙNG VEN ĐÔ THỊ
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐIỀU TIẾT GIÁ ĐẤT
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris