Luận văn Phân tích thực trạng dịch chuyển lao động hiện nay ở huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn - Phân tích thực trạng dịch chuyển lao động hiện nay ở huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẦN ĐỀ
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊNCỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Về không gian
1.4.2. Về thời gian
1.4.3. Về đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
1.5.1. Nghiên cứu trong nước
1.5.2. Nghiên cứu nước ngoài
1.6. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một số khái niệm liên quan đến lao động
2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc dịch chuyển
2.1.3. Tác động của dịch chuyển lao động
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. MỘT SỐ GIẢ ĐỊNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
2.3.1. Việc làm của lao động dịch chuyển
2.3.2. Lao động dịch chuyển
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG Ở HUYỆN THÁP MƯỜI TỈNH ĐỒNG THÁP
3.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Dân số và lao động
3.1.3. Điều kiện tự nhiên
3.1.4. Văn hóa xã hội
3.1.5. Cơ sở hạ tầng
3.1.6. Tình hình phát triển kinh tế
3.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG Ở HUYỆN THÁP MƯỜI - ĐỒNG THÁP
3.2.1. Một số đặc điểm về nguồn lực của hộ gia đình
3.2.2. Phân tích thực trạng dịch chuyển lao động của hộ gia đình
3.2.3. Tình hình việc làm và thu nhập của lao động dịch chuyển
3.2.4. Phân tích mối quan hệ giữa đặc điểm lao động và việc làm
3.2.5. Phân tích thu nhập của lao động dịch chuyển
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN DỊCH CHUYỂN VÀ ĐÓNG GÓP THU NHẬP ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH
4.1. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM
4.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG
4.2.1. Nguồn lực của hộ gia đình
4.2.2. Sự tăng trưởng dân số và việc làm ở nông thôn
4.2.3. Những nguyên nhân khác
4.3. PHÂN TÍCH ĐÓNG GÓP CỦA LAO ĐỘNG DỊCH CHUYỂN ĐỐI VỚI THU NHẬP CỦA HỘ GIA ĐÌNH
4.3.1. Phân tích về chi phí của lao động dịch chuyển
4.3.2. Phân tích đóng góp thu nhập của lao động dịch chuyển đối với hộ gia đình
4.4. NHỮNG TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC CỦA DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG
4.4.1. Những mặt tích cực
4.4.2. Những mặt tiêu cực
4.5. PHÂN TÍCH NHỮNG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ ĐẾN DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG
4.6. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC CỦA LAO ĐỘNG DỊCH CHUYỂN
4.6.1. Những thuận lợi
4.6.2. Tồn tại những thách thức
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG
5.1. NHỮNG MẶT TỒN TẠI CỦA DỊCH CHUYỂN LAO ĐỘNG
5.2. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ
5.2.1. Đẩy mạnh phát triển lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ
5.2.2. Đào tạo nghề và thông tin việc làm cho lao động nông thôn
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2.KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với UBND huyện Tháp Mười
6.2.2. Đối với phòng LĐ-TBXH
6.2.3. Đối với lao động di cư và các hộ gia đình
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris