Luận văn Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại ngân hàng PTN ĐBSCL - phòng giao dịch Sa đéc - Đồng Tháp

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại ngân hàng PTN ĐBSCL - phòng giao dịch Sa đéc - Đồng Tháp
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm và vai trò của tín dụng
2.1.2. Rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng và đo lường rủi ro tín dụng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp tỷ số
2.2.2. Phương pháp so sánh số tuyệt đối
2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL
3.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL
3.1.1. Lịch sử hình thành
3.1.2. Cơ cấu tổ chức,chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
3.1.3. Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh
của ngân hàng qua 3 năm (2005-2007)
3.1.4. Phương hướng hoạt động trong năm 2008
3.2. THỰC TRẠNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL
3.2.1. Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng qua 3 năm
3.2.2. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP
4.1. NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU DẪN ĐẾN NHỮNG TỒN TẠI Ở NGÂN HÀNG HIỆN NAY
4.1.1. Đối với công tác huy động vốn, công tác tín dụng tại ngân hàng
4.1.2. Đối với công tác xử lý, thu hồi nợ, nguyên nhân dẫn đến những rủi ro tín dụng
4.2. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG
4.2.1. Giải pháp mở rộng tín dụng
4.2.2. Biện pháp xử lý rủi ro tín dụng
4.2.3. Biện pháp góp phần hạn chế và phòng ngừa rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. KẾT LUẬN
5.2. KIẾN NGHỊ
5.2.1. Về phía bản thân ngân hàng
5.2.2. Về phía ngân hàng nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris