Luận văn Phân tích thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định tại công ty liên doanh sản xuất bao bì Hồng Xuân

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích thực trạng quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định tại công ty liên doanh sản xuất bao bì Hồng Xuân
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU4
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát kiểm toán báo cáo tài chính
2.1.1.1. Khái niệm kiểm toán
2.1.1.2. Kiểm toán báo cáo tài chính
a) Khái niệm kiểm toán BCTC
b) Mục tiêu của kiểm toán BCTC
2.1.2. Vài nét sơ lược về khoản mục tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định
2.1.2.1. Tài sản cố định
a) Khái niệm tài sản cố định
b) Nguyên tắc quản lý tài sản cố định
c) Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định
d) Mục tiêu kiểm toán khoản mục tài sản cố định
2.1.2.2. Khấu hao tài sản cố định
a) Đặt điểm của chi phí khấu hao
b) Các quy định về trích khấu hao TSCĐ
c) Phương pháp trích khấu hao TSCĐ
d) Mục tiệu kiểm toán chi phí khấu hao v à giá trị hao mòn lũy kế
2.1.3. Một số khái niệm khác có liên quan
2.2. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO
2.2.1. Chuẩn bị kiểm toán
2.2.1.1.Tiền kế hoạch
a) Tiếp nhận khách hàng
b) Phân công kiểm toán viên
c) Thỏa thuận sơ bộ với khách hàng
d) Lập hợp đồng kiểm toán
2.2.1.2. Lập kế hoạch kiểm toán
a) Tìm hiểu khách hàng
b) Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ
c) Xác lập mức trọng yếu
d) Đánh giá rủi ro
e) Lập kế hoạch kiểm toán
f) Thiết kế chương trình kiểm toán
2.2.2. Thực hiện kiểm toán
2.2.2.1. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát
2.2.2.2. Thực hiện thử nghiệm cơ bản đối với tài sản cố định
a) Thực hiện thủ tục phân tích
b) Thực hiện thử nghiệm chi tiết
2.2.2.3. Thực hiện thử nghiệm cơ bản đối với chi phí khấu hao
a) Thực hiện thủ tục phân tích
b) Thực hiện thử nghiệm chi tiết
2.2.3. Hoàn tất kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán
2.2.3.1. Xem xét các khoản công nợ ngoài dự kiến
#VALUE!
2.2.3.3. Xem xét về giả định hoạt động liên tục
2.2.3.4. Đánh giá kết quả
2.2.3.5. Phát hành báo cáo kiểm toán
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK
3.1. KHÁI QUÁT CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK
3.1.1. Quá trình hình thành và phát tri ển của công ty
3.1.2. Trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc
3.1.3. Các dịch vụ của công ty kiểm toán TDK
3.1.3.1. Dịch vụ kiểm toán
3.1.3.2. Dịch vụ phần mềm kế toán
3.1.3.3. Dịch vụ kế toán
3.1.3.4. Dịch vụ Tư vấn Quản lý - Tài chính - Thuế - Đầu tư
3.1.4. Quy mô công ty
3.1.4.1.Quy mô vốn
3.1.4.2. Quy mô hoạt động
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY TRONG CÔNG TY
3.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý
3.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán
3.2.2.1. Các chính sách kế toán
3.2.2.2. Bộ máy kế toán
3.3. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
3.3.1. Mục tiêu hoạt động
3.3.2. Nguyên tắc hoạt động
3.4. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.4.3. Phương hướng phát triển
CHƯƠNG 4 : THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH SẢN XUẤT BAO BÌ HỒNG XUÂN DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK THỰC HIỆN
4.1. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN
4.1.1. Tiếp cận khách hàng
4.1.2. Lập kế hoạch kiểm toán
4.1.2.1. Tìm hiểu công ty liên doanh sản xuất bao bì Hồng Xuân
4.1.2.2. Phân công KTV và dự kiến thời gian thực hiện
4.1.2.3. Tìm hiểu về HTKSNB và chính sách kế toán
a) Tìm hiểu về HTKSNB
b) Chính sách kế toán
4.1.2.4. Xác lập mức trọng yếu
4.1.2.5. Xác định các mục tiêu kiểm toán trọng tâm và phương pháp tiếp cận kiểm toán
4.1.2.6. Lập kế hoạch kiểm toán và thiết kế chương trình kiểm toán khoản mục TSCĐ
4.2. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN
4.2.1. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát
4.2.1.1. Các thử nghiệm kiểm soát
4.2.1.2. Đánh giái rủi ro
4.2.2. Thực hiện các thử nghiệm chi tiết
4.2.2.1. Phân tích tổng quát tình hình tăng giảm TSCĐ
4.2.2.2. Thử nghiệm chi tiết
a) Kiểm tra các nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ
b) Kiểm tra quyền sở hữu hợp pháp đối với TSCĐ vô h ình
c) Kiểm tra khấu hao TSCĐ
4.3. HOÀN TẤT KIỂM TOÁN VÀ PHÁT HÀNH BÁO CÁO KIỂM TOÁN
4.3.1. Tổng hợp kết quả kiểm toán khoản mục TSCĐ
4.3.2. Kết thúc kiểm toán
4.3.2.1. Kiểm tra, rà soát lại hồ sơ kiểm toán
4.3.2.1. Phát hành báo cáo ki ểm toán
CHƯƠNG 5 : NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.1. NHẬN XÉT
5.2. ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
5.2.1. Ưu điểm
5.2.2. Nhược điểm
5.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris