Luận văn Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Vĩnh Long

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Vĩnh Long
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Những vấn đề chung về hệ thống kiểm soát nội bộ
2.1.2 Các biến tham gia vào mô hình OLS
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3
THỰC TRẠNG VỀ VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VĨNH LONG
3.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VĨNH LONG
3.1.1 Sơ lược về địa bàn Vĩnh Long ()
3.1.2 Sơ lược về các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Tỉnh Vĩnh Long
3.1.3 Thực trạng số mẫu điều tra về tình hình doanh nghiệp
3.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VĨNH LONG
3.2.1 Môi trường kiểm soát
3.2.2 Đánh giá rủi ro
3.2.3 Hoạt động kiểm soát
3.2.4 Thông tin và truyền thông
3.2.5 Giám sát
3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VĨNH LONG
3.3.1 Môi trường kiểm soát
3.3.2 Đánh giá rủi ro
3.3.3 Hoạt động kiểm soát
3.3.4 Thông tin, truyền thông
3.3.5 Giám sát
3.3.6 Hệ thống kiểm soát nội bộ
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
4.1 MÔ TẢ DỮ LIỆU
4.2 XÂY DỰNG MÔ HÌNH
4.2.1 Mô hình kỳ vọng
4.2.2 Kết quả
4.3 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH
4.3.1 Biến loại hình doanh nghiệp: LDN
4.3.2 Biến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: CSR
4.3.3 Biến chính sách hỗ trợ gia đình nhân viên: HTGD
4.3.4 Biến quy mô doanh nghiệp: LOG(QMDN)
4.3.5 Biến trình độ Ban giám đốc: TDGD
CHƯƠNG 5
GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP
5.1 NHẬN XÉT CHUNG
5.1.1 Thuận lợi
5.1.2 Khó khăn
5.2 GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HỆ TRỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG
DOANH NGHIỆP
5.2.1 Đối với môi trường kiểm soát
5.2.2 Đánh giá rủi ro
5.2.3 Hoạt động kiểm soát
5.2.4 Thông tin và truyền thông
5.2.5 Giám sát
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris