Luận văn Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng của HTKSNB trong các doanh nghiệp ở TP.Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng của HTKSNB trong các doanh nghiệp ở TP.Cần Thơ
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể:
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian:
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu:
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI:
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ
2.1.1.1. COSO (Committee of Sponsoring Organization):
2.1.1.2. Định nghĩa về kiểm soát nội bộ: (Theo COSO năm 1992).
2.1.1.3. Các mục tiêu của kiểm soát nội bộ
2.1.1.4. Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ
2.1.2. Khái quát về các nhân tố ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ:.. 10 2.1.2.1. Giới tính (giới tính của nhà lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp):
2.1.2.2. Tuổi (tuổi của nhà lãnh đạo cao nhất trong doanh nghiệp)
2.1.2.3. Quy mô doanh nghiệp (thể hiện bằng số lượng nhân viên trong công ty):
2.1.2.4. Trình độ chuyên môn (công ty có hay không có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân viên công ty được nâng cao trình độ chuyên môn hay tay nghề thợ).
2.1.2.5. Kiểm soát (Công ty có hay không có bộ phận kiểm toán nội bộ hay Ban kiểm soát):
2.1.2.6. Kiểm toán dộc lập (Định kỳ công ty có thực hiện hay không thực hiện kiểm toán độc lập tại đơn vị).
2.1.2.7. Tuổi của doanh nghiệp (số năm hoạt động của doanh nghiệp)
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu:
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu:
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu:
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP
3.1. KHÁI QUÁT VỀ CÁC DOANH NGHIỆP:
3.1.1. Sơ lược về địa bàn nghiên cứu
3.1.2. Sơ lược về các doanh nghiệp:
3.1.3. Tổng quan về mẫu nghiên cứu
3.2. THỰC TRẠNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP:
3.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP:
3.3.1. Môi trường kiểm soát
3.3.1.1. Tính chính trực và giá trị đạo đức:
3.3.1.2. Đảm bảo về năng lực
3.3.1.3. Hội đồng Quản trị
3.3.1.4. Triết lý và phong cách điều hành của nhà quản lý
3.3.1.5. Cơ cấu tổ chức
3.3.1.6. Chính sách nhân sự
3.3.2. Đánh giá rủi ro:
3.3.3. Hoạt động kiểm soát:
3.3.3.1. Phân chia trách nhiệm đầy đủ:
3.3.3.2. Kiểm soát quá trình xử lý thông tin và các nghiệp vụ:
3.3.3.3. Kiểm soát vật chất:
3.3.3.4. Kiểm tra độc lập việc thực hiện:
3.3.3.5. Phân tích soát sét lại việc thực hiện:
3.3.4. Thông tin và truyền thông
3.3.5. Giám sát:
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP
4.1. MÔ TẢ DỮ LIỆU:
4.2. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC BIẾN
4.3. KẾT QUẢ CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY:
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP
5.1. CÁC GIẢI PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN TỪNG THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
5.1.1.Đối với Môi trường kiểm soát
5.1.2. Đối với Hoạt động đánh giá rủi ro:
5.1.3. Đối với Hoạt động kiểm soát:
5.1.4. Đối với Thông tin và truyền thông
5.1.5. Đối với hoạt động giám sát:
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN TỪNG CHỨC NĂNG TRONG DOANH NGHIỆP:
5.2.1. Đối với nhà quản lý doanh nghiệp:
5.2.2. Đối với các cấp Trưởng/phó phòng
5.2.3. Đối với các nhân viên công ty
CHƯƠNG 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN:
6.2. KIẾN NGHỊ
6.3. HẠN CHẾ VÀ MỞ RỘNG:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris