Luận văn Phân tích thực trạng và định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh quận Cái Răng

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn - Phân tích thực trạng và định hướng phát triển kinh doanh dịch vụ tại Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh quận Cái Răng

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Tồng quan về ngân hàng thương mại
2.1.2. Các chức năng cơ bản của ngân hàng thương mại
2.1.3. Các nghiệp vụ chính của ngân hàng thương mại
2.1.4. Một số nghiệp vụ khác của ngân hàng thương mại
2.1.5. Một số định nghĩa và chỉ tiêu đánh giá
2.1.6. Ý nghĩa của việc tăng doanh thu cho ngân hàng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH DỊCH VỤ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG
3.1. Khái quát về TP Cần Thơ, Q. Cái Răng, NHNo&PTNT Q. Cái Răng
3.1.1. Khái quát về Thành Phố Cần Thơ
3.1.2. Một số nét chính về tình hình dân cư, kinh tế Q.Cái Răng
3.1.3. Giới thiệu về NHNo&PTNT Q. Cái Răng
3.2. Phân tích thực trạng kinh doanh dịch vụ của NHNo&PTNT Q.Cái Răng
3.2.1. Một số loại hình kinh doanh dịch vụ
3.2.2. Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ của NHNo&PTNT Q.Cái Răng qua 03 năm 2004- 2006
3.2.3. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của NHNo&PTNT
Quận Cái Răng
3.2.4. Phân tích tình hình kinh doanh dịch vụ theo quý
3.2.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ
3.2.6. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ
Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA NHNo&PTNT QUẬN CÁI RĂNG
4.1. Định hướng phát triển
4.2. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ tại NHNo&PTNT quận Cái Răng
4.2.1. Thuận lợi
4.2.2. Khó khăn
4.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ tại NHNo&PTNT Quận Cái Răng
4.4.1. Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng
4.4.2. Thay đổi hình thức trả lương cho nhân viên
4.4.3. Đánh thức nhu cầu của khách hàng
4.4.4. Thực hiện chiến lược “Ngân hàng đến với khách hàng”
4.4.5. Đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ
4.4.6. Thay đổi hình ảnh của ngân hàng
4.4.7. Chú trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
5.2. Kiến nghị
5.2.1. Đối với ngân hàng cấp trên
5.2.2. Đối với NHNo&PTNT Quận Cái Răng
5.2.3. Đối với khách hàng
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC BIỂU BẢNG
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris