Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT chi nhánh huyện Cai Lậy

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT chi nhánh huyện Cai Lậy

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.1 Mục tiêu cụ thể
1.2 Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi cần nghiên cứu
1.3.1 Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 Lược khảo tài liệu có liên quan
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Khái niệm tín dụng
2.1.2 Khái niệm rủi ro
2.1.3 Rủi ro tín dụng
2.1.4 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng và đo lường rủi ro tín dụng của ngân hàng
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HUYỆN CAI LẬY
#VALUE!
3.2 Cơ cấu tổ chức của NHNN&PTNT huyện Cai Lậy
3.2.1 Sơ đồ tổ chức
3.2.2 Chức năng của từng bộ phận
3.4 Các sản phẩm của NHNN&PTNT huyện Cai Lậy
3.4.1 Huy động vốn
3.4.2 Các hoạt động tín dụng chính
3.4.3 Dịch vụ khác
3.4.5 Quy trình cho vay
3.5 Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của NHNN&PTNT huyện Cai Lậy qua 3 năm
3.6 Phương hướng hoạt động năm 2008
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CAI LẬY
4.1 Phân tích thực trạng tín dụng tại NHNN&PTNT huyện Cai Lậy qua 3 năm
4.1.1 Khái quát tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm
4.1.2 Phân tích tình hình sử dụng vốn của ngân hàng qua 3
4.2 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng qua 3 năm
4.2.1 Tình hình nợ quá hạn tại ngân hàng qua 3 năm (2005-2007)
4.2.2 Rủi ro nợ quá hạn theo thời gian
4.2.3 Rủi ro nợ quá hạn theo thành phần kinh tế
4.2.4 Quỹ dự phòng tổn thất tín dụng
4.3 Đánh giá hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của Ngân hàng qua 3 năm thông qua các chỉ tiêu tài chính
4.3.1 Chỉ tiêu nợ quá hạn trên tổng dư nợ
4.3.2 Chỉ tiêu doanh số thu nợ trên doanh số cho vay
4.3.3 Chỉ tiêu tổng dư nợ trên vốn huy động
4.3.4 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
4.3.5 Chỉ tiêu mức độ rủi ro
4.4 Các nguyên nhân làm phát sinh rủi ro tín dụng
4.4.1 Nguyên nhân chủ quan
4.4.2 Nguyên nhân khách quan
4.5 Những thiệt hại do tín dụng gây ra
4.5.1 Đối với ngân hàng
4.5.2 Đối với nền kinh tế
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NHNN&PTNT
HUYỆN CAI LẬY
5.1 Không ngừng nâng cao năng lực, đạo đức, kiến thức cho cán bộ tín dụng
5.2 Năng cao tầm quan trọng trong công tác thẩm định trước khi xét duyệt cho vay
5.3 Giải pháp về tài sản
5.4 Tăng cường giám sát sau khi phát hành tiền vay và thu hồi nợ
5.5 Hiệu quả và chất lượng tín dụng dựa trên hiệu quả kinh doanh của người vay vốn
5.6 Chủ động phân tán độ rủi ro để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro
5.7 Theo dõi và xử lý những khoản nợ quá hạn
5.8 Tăng cường công tác mua bảo hiểm tiên gửi
5.9 Thực hiện tốt việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng
5.10 Phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương
trong công tác thu hồi nợ quá hạn
Chương 6 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1 Đối với NHNN&PTNT huyện Cai Lậy
6.2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước
6.2.3 Đối với các cơ quan Nhà nước, các cấp, các ngành có liên quan
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris