Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2.Mục tiêu cụ thể
1.3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi cần nghiên cứu
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Tổng quan về tín dụng
2.1.2. Các quy định về hoạt động tín dụng
2.1.3. Một số khái niệm, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng và đo lường rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Huyện Mỏ Cày
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN MỎ CÀY
3.1. Tình hình kinh tế - xã hội huyện Mỏ Cày
3.2. Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng
3.2.1. Quá trình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Mỏ Cày
3.2.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong Ngân hàng
3.3. Lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng
3.3.1. Chức năng của Ngân hàng
3.3.2. Lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng
3.4. Khái quát hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT qua 3 năm (2005 - 2007)
3.4.1. Tổng doanh thu và tổng chi phí
3.4.2. Lợi nhuận
3.5. Phương hướng hoạt động trong năm 2008
3.5.1. Chỉ tiêu cụ thể
3.5.2. Những biện pháp tổ chức thực hiện
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN MỎ CÀY
4.1. Phân tích hoạt động tín dụng của chi nhánh NHNo & PTNT huyện Mỏ Cày
4.1.1. Quá trình tín dụng
4.1.2. Khái quát tình hình huy động vốn của ngân hàng
4.1.3. Phân tích tình hình sử dụng vốn của ngân hàng qua 3 năm (2005-2007)
4.2. Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng trong 3 năm (2005-2007)
4.2.1. Rủi ro nợ quá hạn theo thời gian
4.2.2. Rủi ro nợ quá hạn theo thành phần kinh tế
4.2.3. Phân tích nợ quá hạn theo nguyên nhân
4.2.4. Phân tích tình hình xử lý nợ rủi ro (RR)
4.2.5. Trích lập dự phòng của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mỏ Cày
4.3. Đánh giá hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của ngân hàng trong 3 năm (2005 -2007) thông qua các chỉ tiêu tài chính
4.4. Các nguyên nhân làm phát sinh rủi ro tín dụng
4.4.1. Nguyên nhân bên trong
4.4.2. Nguyên nhân bên ngoài
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NHNo & PTNT HUYỆN MỎ CÀY
5.1.Thuận lợi và khó khăn chủ yếu trong hoạt tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Mỏ Cày
5.1.1. Những mặt thuận lợi
5.1.2. Những mặt khó khăn
5.2. Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Mỏ Cày
5.2.1. Về nhân lực
5.2.2. Về quy trình cho vay
5.2.3. Chủ động phân tán rủi ro để ngăn ngừa và hạn chế rủi ro
5.2.4. Kỹ thuật cho vay và thu nợ
5.2.5. Tăng cường công tác mua bảo hiểm tiền gửi
5.2.6. Thực hiện tốt việc trích lập quỹ dụ phòng rủi ro tín dụng
5.2.7. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương trong công tác thu hồi và xử lý nợ quá hạn
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với khách hàng và chính quyền địa phương
6.2.2. Đối với Ngân hàng Tỉnh, Huyện
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris