Luận văn Phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản của Công ty CASEAMEX

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản của Công ty CASEAMEX
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Phạm vi không gian
1.3.2. Phạm vi thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm và vai trò của thị trường
2.1.1.1. Khái niệm thị trường
2.1.1.2. Vai trò của thị trường
2.1.2. Khái niệm và vai trò của xuất khẩu
2.1.2.1. Khái niệm xuất khẩu
2.1.2.2. Vai trò của xuất khẩu
2.1.3. Tiềm năng xuất khẩu thủy sản
2.1.3.1. Tiềm năng khai thác và nuôi trồng thủy sản
2.1.3.2. Tiềm năng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường thủy sản thế giới
2.1.4. Cơ hội và thách thức đối với hoạt động xuất nhập khẩu khi Việt Nam gia nhập WTO
2.1.5. Các chỉ tiêu về lợi nhuận
2.1.5.1. Tổng mức lợi nhuận
2.1.5.2. Tỷ suất lợi nhuận
2.1.6. Tổng quan về tình hình xuất nhập khẩu thủy sản
2.1.6.1 Tình hình nhập khẩu thủy sản thế giới
2.1.6.2 Tình hình chung về xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CASEAMAX
3.1. Giới thiệu chung về Công ty
3.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
3.3. Vị trí, vai trò của Công ty đối với nền kinh tế và đối với địa phương 26
3.3.1. Vị trí địa lý và kinh tế của Công ty CASEAMAX
3.3.1.1. Vị trí địa lý
3.3.1.2. Vị trí kinh tế
3.3.2. Vai trò của Công ty
3.4. Chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu, quyền hạn của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản CASEAMAX
3.4.1. Chức năng
3.4.2. Nhiệm vụ
3.4.3. Mục tiêu
3.4.4. Quyền hạn
3.5. Cơ cấu tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản CASEAMAX
3.5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
3.5.1.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của Công ty
3.5.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận trong cơ cấu tổ chức Công ty
3.5.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty CASEAMAX
3.5.2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất
3.5.2.2. Bộ phận sản xuất chính
3.5.2.3. Bộ phận sản xuất phụ
3.5.2.4. Bộ phận sản xuất phụ
3.5.3. Mục đích, nội dung hoạt động của Công ty
3.5.3.1. Mục đích
3.5.3.2. Nội dung hoạt động của Công ty
3.6. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển của Công ty
3.6.1. Thuận lợi
3.6.2. Khó khăn
3.5.3. Phương hướng phát triển của Công ty CASEAMAX
CHƯƠNG 4: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CASEAMAX-
4.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu CASEAMAX
4.1.1. Phân tích về nguồn nhân lực
4.1.2. Phân tích về tình hình tài chính của Công ty
4.1.3. Phân tích về công nghệ sản xuất của Công ty
4.1.4. Phân tích về hoạt động chiêu thị và mở rộng thị trường của Công ty CASEAMAX
4.1.5. Phân tích về hoạt động chiêu thị và mở rộng thị trường của Công ty CASEAMEX
4.2. Thực trạng xuất khẩu thủy sản của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản CASEAMEX trong giai đoạn 2006 - 2008
4.2.1. Cơ cấu doanh thu xuất khẩu thủy sản
4.2.2. Phân tích sản lượng thủy sản xuất khẩu của Công ty
4.2.3. Phân tích cơ cấu mặt hàng thủy sản xuất khẩu
4.2.4. Phân tích tình hình xuất khẩu ở từng thị trường truyền thống của Công ty CASEAMEX
4.3. Đánh giá chung về những thuận lợi và khó khăn với hoạt động xuất khẩu thủy sản của Công ty CASEAMEX
4.3.1. Những thuận lợi và thành tựu đạt được
4.3.2. Những khó khăn và hạn chế
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CÔNG TY CASEAMEX
5.1. Phân tích ma trận SWOT kinh doanh xuất khẩu thủy sản
5.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu thủy sản của Công ty CASEAMEX
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với Công ty thủy sản CASEAMEX
6.2.2. Đối với cơ quan chưc năng
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris