Luận văn Phân tích tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại NHN0 & PTNT TPCT

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tín dụng đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại NHN0 & PTNT TPCT
MỤC LỤC
Chương 1 GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm tín dụng
2.1.2 Các hình thức tín dụng
2.1.2.1 Căn cứ thời hạn tín dụng
2.1.2.2 Căn cứ đối tượng tín dụng
2.1.2.3 Căn cứ mục đích sử dụng
2.1.2.4 Căn cứ vào chủ thể trong quan hệ tín dụng
2.1.3 Vai trò của tín dụng
2.1.4 Chức năng của tín dụng
2.1.5 Nguyên tắc cho vay
2.1.6 Điều kiện cho vay và các phương thức cho vay đối với hộ sản xuất nông nghiệp
2.1.6.1 Hộ sản xuất nông nghiệp là gì
2.1.6.2 Điều kiện cho vay
2.1.6.3 Các phương thức cho vay
2.1.7 Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng của ngân hàng
2.1.7.1 Chỉ tiêu hệ số thu nợ
2.1.7.2 Chỉ tiêu nợ quá hạn trên tổng dư nợ
2.1.7.3 Chỉ tiêu dư nợ trên tổng nguồn vốn
2.1.7.4 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2..2.1 Chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Thu thập số liệu
2.2.3 Phân tích số liệu
Chương 3 GIỚI THIỆU VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG
3.1 KHÁI QUÁT NHNO & PTNT TPCT
3.1.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội
3.1.2 Giới thiệu khái quát ngân hàng
3.1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2.2 Cơ cấu tổ chức
3.1.2.2.1 Tổ chức bộ máy
3.1.2.2.2 Chức năng của các phòng ban tại hội sở
3.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
3.2.1 Doanh thu
3.2.2 Chi phí
3.2.3 Lợi nhuận
3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY
Chương 4 PHÂN TÍCH TÍN DỤNG HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NHNO & PTNT TPCT
4.1 VÀI NÉT VỀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNO & PTNT TPCT TỪ NĂM 2005- 2007
4.2 PHÂN TÍCH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
4.2.1 Phân tích theo thời gian
4.2.1.1 Doanh số cho vay
4.2.1.2 Doanh số thu nợ
4.2.1.3 Dư nợ
4.2.1.4 Nợ xấu
4.2.2 Phân tích tín dụng theo mục đích sử dụng vốn
4.2.2.1 Doanh số cho vay
4.2.2.2 Doanh số thu nợ
4.2.2.3 Dư nợ hộ sản xuất
4.2.2.4 Nợ xấu
4.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
4.3.1 Hệ số thu nợ
4.3.2 Nợ quá hạn trên tổng dư nợ
4.3.3 Tổng dư nợ trên tổng vốn huy động
4.3.4 Vòng quay vốn tín dụng
4.4 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG
4.4.1 Thuận lợi
4.4.2 Khó khăn
Chương 5 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG
5.1 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM (2005, 2006, 2007)
5.1.1 Các yếu tố chủ quan
5.1.2 Các yếu tố khách quan
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG
Chương 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1 Đối với ngân hàng
6.2.2 Đối với chính quyền địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris