Luận văn Phân tích tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tín dụng trung dài hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể:
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
1.3.1. Về không gian:
1.3.2. Về thời gian
1.3.3. Phạm vi về nội dung
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của tín dụng
2.1.1.1. Khái niệm và bản chất của tín dụng:
2.1.1.2. Phân loại tín dụng
2.1.1.3. Vai trò của tín dụng:
2.1.2. Các nguyên tắc của tín dụng
2.1.2.1. Tiền vay phải được sử dụng đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng:
2.1.2.2. Tiền vay phải được hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn đã quy định trong hợp đồng:
2.1.3. Tín dụng trung dài hạn:
2.1.3.1. Đặc điểm của tín dụng và trung dài han:
2.1.3.2. Các loại hình thức tín dụng trung dài hạn
2.1.3.3. Lợi ích của tín dụng trung dài hạn
2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng trung dài hạn
2.1.4.1. Hệ số thu nợ
2.1.4.2. Chỉ tiêu phân tích nguồn vốn cho vay:
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu:
2.2.2. Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE:
3.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH KINH TẾ CỦA HUYỆN:
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội:
3.1.3. Tình hình dân số:
3.2. KHÁI QUÁT VỀ NHNo & PTNT HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE:
3.2.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
3.2.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
3.2.3.1. Giám Đốc
3.2.3.2. Phó Giám Đốc:
3.2.3.3. Phòng Tín dụng
3.2.3.4. Phòng kế toán - Ngân quỹ:
3.2.3.6. Phòng hành chính - Nhân sự:
3.2.4. Hoạt động chủ yếu của NHNo & PTNT huyện Ba Tri:
3.2.4.1. Nghiệp vụ huy động vốn:
3.2.4.2. Nghiệp vụ tín dụng:
3.2.4.3. Dịch vụ thanh toán:
3.2.4.4. Kinh doanh ngoại tệ:
3.2.4.5. Dịch vụ cầm đồ:
3.2.4.6. Dịch vụ khác
3.3. PHÂN TÍCH TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TAI NHNo & PTNT HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE:
3.3.1. Những quy định chung về tín dụng trung dài hạn của NHNo & PTNT huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
3.3.1.1. Đối tượng cho vay trung dài hạn
3.3.1.2. Điều kiện vay vốn
3.3.1.3. Bảo hiểm tiền vay:
3.3.1.4. Lãi suất cho vay:
3.3.1.5. Phương thức cho vay:
3.3.1.6. Mức cho vay
3.3.1.7. Xử lý nợ vay:
3.3.1.8. Quy trình cho vay:
3.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TỪ 2005 - 2007 CỦA NHNo & PTNT HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TỪ 2005 - 2007 CỦA NHNo & PTNT HUYỆN BA TRI:
4.1.1. Vốn huy động tại chỗ
4.1.2. Vốn điều chuyển:
4.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN CỦA NHNo & PTNT HUYỆN BA TRI, TỈNH BẾN TRE
4.5.1. Tình hình cho vay vốn trung dài hạn
4.5.1.1. Theo thành phần kinh tế:
4.5.1.2. Theo ngành kinh tế:
4.5.2. Tình hình thu nợ trung dài hạn
4.5.2.1. Theo thành phần kinh tế
4.5.2.2. Theo ngành kinh tế:
4.5.3. Tình hình dư nợ của Ngân hàng:
4.5.3.1. Theo thành phần kinh tế
4.5.3.2. Theo ngành kinh tế:
4.5.4. Nợ quá hạn
4.5.4.1. Theo thành phần kinh tế
4.5.4.2. Theo ngành kinh tế:
4.6. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TAI NHNo & PTNT HUYỆN BA TRI
4.6.1. Hệ số dư nợ:
4.6.2. Dư nợ trên tổng nguồn vốn:
4.6.3. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ
4.6.4. Vòng quay vốn tín dụng:
4.6.5. Những thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động của NHNo & PTNT Huyện Ba Tri
4.6.5.1. Thuận lợi:
4.6.5.2. Khó khăn
4.6.5.3. Phương hương hoạt động năm 2008:
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI NHNo & PTNT HUYỆN BA TRI
5.1. NGUỒN VỐN:
5.1.1. Huy động vốn
5.1.2. Nâng cao doanh số cho vay
5.1.3. Nâng cao doanh số thu nợ
5.1.4. Hạn chế nợ rủi ro
5.2. TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN
5.2.1. Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn:
5.2.2. Mở rộng cho vay:
CHƯƠNG 6 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN:
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với NHNo & PTNT Việt Nam
6.2.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
6.2.3. Kiến nghị đối với UBND Tỉnh
6.2.4. Kiến nghị đối với Chính phủ:
6.2.4. Đối với ngân hàng huyện
Tài liệu tham khảo:
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris