Luận văn Phân tích tình hình cho thuê tài chính tại Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính II - Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình cho thuê tài chính tại Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính II - Cần Thơ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: P. PHÁP LUẬN VÀ P. PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm và một số quy ước
2.1.2 Các hình thức cho thuê
2.1.3 Tình hình hoạt động
2.1.4 Một số quy định chung
2.1.5 Các chỉ tiêu đánh giá
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - CẦN THƠ
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.3 LĨNH VỰC VÀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG
3.4 TÀI SẢN CHO THUÊ VÀ NHU CẦU THUÊ CÁC LOẠI TÀI SẢN
3.5 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
3.6 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - CẦN THƠ
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO THUÊ
Phân tích tình hình cho thuê tài chính tại Chi nhánh Công ty cho thuê tài chính II - Cần Thơ
4.1.1 Phân tích nguồn vốn kinh doanh
4.1.2 Phân tích tình hình sử dụng vốn
4.1.3 Phân tích tình hình cho thuê
4.1.4 Phân tích hiệu quả cho thuê
4.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ
4.2.1 Những mặt mạnh
4.2.2 Những mặt yếu
CHƯƠNG 5: BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ
5.1 Mở rộng tín dụng
5.2 Đối với các đối tác liên kết
5.3 Nâng cao kỹ năng thẩm định dự án của cán bộ tín dụng
5.4 Các biện pháp chủ yếu
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris