Luận văn Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Lai Vung

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn - Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Lai Vung
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu:
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.4. Phạm vi nghiên cứu:
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận:
2.1.1. Một số vấn đề về tín dụng:
2.1.2. Một số vấn đề cho vay ở hộ SXKD:
2.1.3. Qui định về cho vay đối với khách hàng tại NHNo & PTNT huyện Lai Vung:
2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng:
2.2. Phương pháp nghiên cứu:
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu:
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu:
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ VÙNG NGHIÊN CỨU
3.1. Đặt điểm vùng nghiên cứu:
3.1.1. Đặt điểm vị trí địa lý:
3.1.2. Điều kiện kinh tế huyện có ảnh hưởng đến hoạt động của NHNo:
3.2. Những vấn đề chung về NHNo và PTNT huyên Lai Vung:
3.2.1. Giới thiệu về NHNo và PTNT huyện Lai Vung:
3.2.2. Hiệu quả hoạt động của NHNo:
3.2.3. Những thuận lợi và khó khăn
3.2.4. Những định hướng của NH trong năm 2007:
3.3. Phân tích tình hình tín dụng của NHNo qua 3 năm:
3.3.1. Phân tích hoạt động tín dụng theo thời gian:
3.3.2. Phân tích hoạt động tín dụng theo thành phần kinh tế:
3.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo qua 3 năm:
Phân tích hoạt động tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo&PTNT huyện Lai Vung
Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG HSXKD TẠI NHNo& PTNT HUYỆN LAI VUNG TRONG 3 NĂM (2004-2006)
4.1. Phân tích tình hình tín dụng hộ sản xuất kinh doanh
4.1.1. Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất kinh doanh theo ngành nghề:
4.1.2. Phân tích tình hình thu nợ theo ngành nghề
4.1.3. Phân tích tình hình dư nợ hộ SXKD qua 3 năm
4.1.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn hộ SXKD
4.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ SXKD qua 3 năm:
4.3. Những thuận lợi và khó khăn đối với tín dụng hộ qua 3 năm:
. 4.3.1. Thuận lợi:
4.3.2. Khó khăn trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG HỘ SXKD TẠI NHNo & PTNT HUYỆN LAI VUNG
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận:
6.2. Kiến nghị:
6.2.1. Đối với Ngân hàng:
6.2.2. Đối với hộ sxkd
6.2.3. Đối với địa phương:
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
658
Bài viết
1,365
Thành viên
542
Thành viên mới
Ai Le