Luận văn Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Lai Vung

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn - Phân tích tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT huyện Lai Vung
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu:
1.2. Mục tiêu nghiên cứu:
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.4. Phạm vi nghiên cứu:
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận:
2.1.1. Một số vấn đề về tín dụng:
2.1.2. Một số vấn đề cho vay ở hộ SXKD:
2.1.3. Qui định về cho vay đối với khách hàng tại NHNo & PTNT huyện Lai Vung:
2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng:
2.2. Phương pháp nghiên cứu:
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu:
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu:
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ VÙNG NGHIÊN CỨU
3.1. Đặt điểm vùng nghiên cứu:
3.1.1. Đặt điểm vị trí địa lý:
3.1.2. Điều kiện kinh tế huyện có ảnh hưởng đến hoạt động của NHNo:
3.2. Những vấn đề chung về NHNo và PTNT huyên Lai Vung:
3.2.1. Giới thiệu về NHNo và PTNT huyện Lai Vung:
3.2.2. Hiệu quả hoạt động của NHNo:
3.2.3. Những thuận lợi và khó khăn
3.2.4. Những định hướng của NH trong năm 2007:
3.3. Phân tích tình hình tín dụng của NHNo qua 3 năm:
3.3.1. Phân tích hoạt động tín dụng theo thời gian:
3.3.2. Phân tích hoạt động tín dụng theo thành phần kinh tế:
3.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo qua 3 năm:
Phân tích hoạt động tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo&PTNT huyện Lai Vung
Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG HSXKD TẠI NHNo& PTNT HUYỆN LAI VUNG TRONG 3 NĂM (2004-2006)
4.1. Phân tích tình hình tín dụng hộ sản xuất kinh doanh
4.1.1. Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất kinh doanh theo ngành nghề:
4.1.2. Phân tích tình hình thu nợ theo ngành nghề
4.1.3. Phân tích tình hình dư nợ hộ SXKD qua 3 năm
4.1.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn hộ SXKD
4.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ SXKD qua 3 năm:
4.3. Những thuận lợi và khó khăn đối với tín dụng hộ qua 3 năm:
. 4.3.1. Thuận lợi:
4.3.2. Khó khăn trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG HỘ SXKD TẠI NHNo & PTNT HUYỆN LAI VUNG
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận:
6.2. Kiến nghị:
6.2.1. Đối với Ngân hàng:
6.2.2. Đối với hộ sxkd
6.2.3. Đối với địa phương:
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris