Luận văn Phân tích tình hình cho vay hộ nghèo của NHCSXH tỉnh Bến Tre, phòng giao dịch (PGD) huyện Thạnh Phú

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình cho vay hộ nghèo của NHCSXH tỉnh Bến Tre, phòng giao dịch (PGD) huyện Thạnh Phú
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm và tiêu chuẩn xác định hộ nghèo
2.1.2 Tín dụng hộ nghèo.
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHCSXH VIỆT NAM.
3.1.1 Chức năng của NHCSXH
3.1.2 Đối tượng phục vụ:
3.1.3 Nguồn vốn
3.1.4 Cho vay
3.2 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHCSXH HUYỆN THẠNH PHÚ
3.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của NHCSXH huyện Thạnh Phú.
3.2.2 Cơ cấu tổ chức
3.2.3 Khái quát kết quả hoạt động của ngân hàng qua 3 năm
3.2.4 Phương hướng hoạt động của ngân hàng năm 2008
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
Phân tích tình hình cho vay hộ nghèo của NHCSXH tỉnh Bến Tre, PGD huyện Thạnh Phú
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY CỦA NHCSXH HUYỆN THẠNH PHÚ
4.1 PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG.
4.1.1 Phân tích khái quát tình hình nguồn vốn của ngân hàng.
4.1.2 Phân tích khái quát tình hình sử dụng vốn của ngân hàng
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM
4.2.1 Phân tích tình hình cho vay theo thời hạn
4.2.2 Phân tích tình hình cho vay theo đối tượng nhận uỷ thác
4.2.3 Phân tích nợ quá hạn
4.2.4 Phân tích các chỉ số tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay hộ nghèo
4.2.5 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.1 TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN
5.2 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG
5.2.1 Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn.
5.2.2 Nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, khả năng nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên.
5.2.3 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo.
5.2.4 Hạn chế nợ quá hạn
Chương 6: KẾT LUẬN , KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Về phía ban đại diện HĐQT
6.2.2 Về phía chính quyền địa phương
6.2.3 Về phía NHCSXH huyện Thạnh Phú
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris