Luận văn Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn huyện Thốt Nốt

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn - Phân tích tình hình cho vay hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn huyện Thốt Nốt

MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo một số tài liệu có liên quan
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm tín dụng
2.1.2. Hình thức của tín dụng (theo thời gian)
2.1.3. Vai trò của tín dụng
2.1.4. Chức năng của tín dụng
2.1.5. Nguyên tắc cho vay
2.1.6. Điều kiện cho vay và các phương thức cho vay
2.1.7. Một số chỉ số đánh giá hoạt động tín dụng của Ngân hàng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI NHNO & PTNT HUYỆN THỐT NỐT (2004-2006)
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Thốt Nốt
3.2. Tổng quan về chi nhánh NHNo & PTNT huyện Thốt Nốt
3.2.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
3.2.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của từng phòng, ban
3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
3.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng 2004 - 2006
3.3.2. Đánh giá chung về tình hình cho vay của NHNo & PTNT huyện Thốt Nốt giai đoạn 2004 - 2006
3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động và phương hướng trong thời gian tới
3.4.1. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động
& PTNT chi nhánh huyện Thốt Nốt
3.5.1. Doanh số cho vay hộ SXNo
SXNo
của Ngân hàng từ năm 2004-2006
Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SXNO TẠI NHNO & PTNT HUYỆN THỐT NỐT
CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG
6.1. Kết luận
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris