Luận văn Phân tích tình hình cho vay lĩnh vực ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng Công Thương Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình cho vay lĩnh vực ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng Công Thương Cần Thơ
MỤC LỤ
Chương 1 GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm tín dụng
2.1.2 Vai trò tín dụng
2.1.3 Phân loại tín dụng
2.1.3.1 Căn cứ vào thời hạn cho vay
2.1.3.2 Căn cứ vào đối tượng tín dụng
2.1.3.3 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn
2.1.3.4 Căn cứ vào chủ thể tín dụng
2.1.4 Một số chỉ tiêu trong hoạt động tín dụng
2.1.5 Giới thiệu qui trình cho vay tại ngân hàng Công Thương Cần Thơ
2.1.6 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng của ngân hàng
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1 VÀI NÉT KINH TẾ XÃ HỘI CẦN THƠ
3.2 GIỚI THIỆU CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ
3.2.1 Sự hình thành và phát triển
3.2.2 Các lĩnh vực hoạt động
3.2.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy
3.2.3.1 Sơ đồ tổ chức
3.2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng ban
3.3 Khái quát hoạt động kinh doanh của ngân hàng
3.4 Những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng
3.4.1 Thuận lợi
3.4.2 Khó khăn
Chương 4 PHÂN TÍCH LĨNH VỰC CHO VAY NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ
4.1 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
4.1.1 Vốn huy động
4.1.2 Vốn điều chuyển
4.1.3 Tổng nguồn vốn
4.2 TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH SO VỚI TÌNH HÌNH TÍN DỤNG CHUNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ TỪ 2005-2007
4.3 TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ TỪ 2005-2007
4.3.1 Phân tích doanh số cho vay
4.3.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn
4.3.1.2 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
4.3.1.3 Doanh số cho vay theo lĩnh vực đầu tư
4.3.2 Phân tích doanh số thu nợ
4.3.2.1 Doanh số thu nợ theo thời hạn
4.3.1.2 Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
4.3.1.3 Doanh số thu nợ theo lĩnh vực đầu tư
4.3.3 Phân tích tình hình dư nợ
4.3.3.1 Dư nợ cho vay theo thời hạn
4.3.1.2 Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế
4.3.1.3 Dư nợ cho vay theo lĩnh vực đầu tư
4.3.4 Phân tích nợ quá hạn
4.3.3.1 Nợ quá hạn cho vay theo thời hạn
4.3.1.2 Nợ quá hạn cho vay theo thành phần kinh tế
4.3.1.3 Nợ quá hạn cho vay theo lĩnh vực đầu tư
4.3.5 Phân tích chỉ số tài chính
4.3.5.1 Tỷ lệ vốn huy động trên tổng nguồn vốn (%)
4.3.5.2 Dư nợ ngoài quốc doanh trên tổng nguồn vốn (%)
4.3.5.3 Dư nợ ngoài quốc doanh trên vốn huy động (%)
4.3.5.4 Chỉ tiêu rủi ro tín dụng (%)
4.3.5.5 Vòng quay vốn tín dụng (vòng)
4.3.5.6 Hệ số thu nợ (%)
4.3.5.7 Thời gian thu nợ bình quân (ngày)
Chương 5 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG
5.1.1 Nhân tố khách quan
5.1.2 Nhân tố chủ quan
5.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG
5.2.1 Biện pháp huy động vốn
5.2.2 Xây dựng và nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng
5.2.3 Nâng cao chất lượng tín dụng
Chương 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
687
Bài viết
1,397
Thành viên
588
Thành viên mới
ANNONGPHAT