Luận văn Phân tích tình hình cho vay xây dựng và phát triển nhà tại chi nhánh Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - thành phố Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình cho vay xây dựng và phát triển nhà tại chi nhánh Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long - thành phố Cần Thơ
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian thực hiện
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Tín dụng ngân hàng
2.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng
2.1.3. Các hình thức tín dụng
2.1.4. Những quy định chung về cho vay xây dựng và phát triển nhà tại ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ
2.1.5. Rủi ro tín dụng
2.1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÍN DỤNG CHO VAY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. GIỚI THIỆU CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1.1. Khái quát về kinh tế xã hội khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
3.1.2. Giới thiệu chi nhánh ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long thành phố Cần Thơ
3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.2.1. Phân tích doanh số cho vay xây dựng và phát triển nhà tại ngân hàng qua 3 năm từ năm 2005 đến năm 2007
3.2.2. Phân tích tình hình thu nợ
3.2.3. Phân tích tình hình dư nợ tín dụng
3.2.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn xây dựng và phát triển nhà qua 3 năm từ 2005 đến 2007 tại ngân hàng
3.2.5. Đánh giá tình hình cho vay xây dựng và phát triển nhà tại ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ
#VALUE!
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍN DỤNG CHO VAY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT 4.1. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG DƯ NỢ TÍN DỤNG58
4.1.1. Yếu tố về số lượng khách hàng giữa các năm
4.1.2. Yếu tố về đối tượng cho vay, lĩnh vực cho vay
4.1.3. Yếu tố về địa bàn cho vay
4.1.4. Yếu tố về cạnh tranh
4.1.5. Yếu tố về cơ chế chính sách, nền kinh tế
4.2. CÁC YẾU TỐ DẪN ĐẾN NỢ QUÁ HẠN
4.2.1. Từ phía khách hàng
4.2.2. Từ phía ngân hàng
4.2.3. Cơ chế chính sách, nền kinh tế
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1. GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DƯ NỢ TÍN DỤNG
5.1.1. Nhu cầu về vốn vay xây dựng và phát triển nhà trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện nay
5.1.2. Khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của ngân hàng
5.1.3. Giải pháp tăng trưởng dư nợ tín dụng cho vay xây dựng và phát triển nhà
5.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG HẠN CHẾ NỢ QUÁ HẠN
5.2.1. Về phía cán bộ ngân hàng
5.2.2. Tăng cường thẩm định, xét duyệt trước khi cho vay
5.2.3. Thu thập thông tin từ phía khách hàng
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1.KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Một số kiến nghị về cho vay xây dựng và phát triển nhà ở tại ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Cần Thơ
6.2.2. Những đề xuất đối với cơ quan các cấp chính quyền địa phương và hội sở
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris