Luận văn Phân tích tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng tại Chi Nhánh Ngân hàng Công Thương SaĐec

196
0
16

ngochai89

Member
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phạm vi không gian
1.3.2. Phạm vi thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG
2.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm cho vay tiêu dung
2.1.1.2 Lợi ích của cho vay tiêu dung
2.1.1.3. Đối tượng và phân loại cho vay tiêu dùng
2.1.1.4. Một số phương pháp cho vay tiêu dung
2.1.1.5. Lãi suất trong cho vay tiêu dung
2.1.2 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG
2.1.3. XU HƯỚNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI VIỆT NAM
2.1.4. KINH NGHIỆM VỀ CHO VAY VÀ MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG Ở MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SAĐEC
3.1. SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SAĐEC
3.1.1. Giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng
3.1.2. Về cơ cấu tổ chức và điều hành
3.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH QUA 3 NĂM ( 2006-2008)
3.3 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG
3.3.1. Mục tiêu chiến lược
3.3. 2. Phương hướng hoạt động
CHƯƠNG 4 :TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH SAĐEC ĐẾN 2008
4.1.1 Quy trình cho vay tại Ngân hàng
4.1.1.1. Những quy định chung về cho vay tiêu dùng
4.1.1.2. Quy trình nghiệp vụ cho vay tiêu dung
4.1.2.1. Khái quát về tình hình cho vay của Chi Nhánh
4.1.2.2. Tình hình cho vay tiêu dùng tại Chi Nhánh
4.1.3. Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng thông qua việc đánh giá các chỉ số tài chính
4.1.4. Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng của Chi Nhánh
4.1.4.1.Ưu điểm
4.1.4.2. Nhược điểm
4.1.5. Nguyên nhân của những hạn chế
4.1.5.1. Nguyên nhân khách quan
4.1.5.2 Nguyên nhân chủ quan
4.2. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG
4.2.1. Yếu tố bên trong
4.2.2. Yếu tố bên ngoài
4.3. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
4.3.1. Đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng
4.3.2. Đối với người đi vay
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG SAĐEC
5.2. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
5.2.1. Giải pháp để hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng
5.2.2. Giải pháp về nguồn vốn
CHƯƠNG 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
610
Thành viên mới
lukarister