Luận văn Phân tích tình hình hoạt động của dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ.

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình hoạt động của dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1.Sự cần thiết của đề tài
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU :
1.2.1.Mục tiêu chung:
1.1.2.Mục tiêu cụ thể
1.3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
1.3.1.Không gian:
1.3.2.Thời gian
1.3.3.Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2:
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
2.1.PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1.Khái niệm về thương mại điện tử.(E-commerce)
2.1.2. Khái niệm ngân hàng điện tử.
2.1.3. Quá trình hình thành và phát triển của dịch vụ ngân hàng điện tử:
2.1.4. Ba cấp độ của dịch vụ ngân hàng điện tử
2.1.5.Các sản phẩm của dịch vụ ngân hàng điện tử hiện nay
2.1.6.Phương thức giao dịch trong dịch vụ ngân hàng điện tử:
2.1.7. Các dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng VCB Cần Thơ
2.1.7.1. Dịch vụ thẻ
2.1.7.2. Các dịch vụ ATM
2.1.7.2. Dịch vụ Internet- banking
2.1.7.4. Dịch vụ SMS-banking
2.1.7.5. VCB- eTopup:
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
12 SVTT: ĐỖ MINH HUỆ
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIÊT NAM:
3.2. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ.
3.3. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỦ YẾU VIETCOMBANK CẦN THƠ.
3.3.1. Mục tiêu hoạt động.
3.2.2. Các nghiệp vụ kinh doanh
3.4.TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.4.1. Tình hình nhân sự
3.4.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức.
3.4.3. Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của phòng, tổ và chi nhánh.
3.5. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETCOMBANK CẦN THƠ.
3.5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của VCB Cần Thơ qua 3 năm từ 2006 dến 2009.
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG DỊCH VỤ THẺ VÀ CÁC MÁY RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG CỦA VIETCOMBANK CẦN THƠ.
4.1.1.Tình hình phát hành thẻ ATM.
4.1.2.Tình hình sử dụng và thanh toán thẻ ATM.
4.1.3.Tình hình hoạt động của các máy ATM ngân hàng Vietcombank chi nhánh Cần Thơ.
4.1.4. Lợi nhuận thu được từ dịch vụ thẻ ATM của VCB Cần Thơ.
4.1.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng
13 SVTT: ĐỖ MINH HUỆ đến sự phát triển của dịch vụ thẻ ATM
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ INTERNET-BANKING VÀ SMS-BANKING CỦA NGÂN HÀNG VCB CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.2.1.Tình hình hoạt động
4.2.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của dịch vụ I- banking và SMS- banking.
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1.TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CÁC TỒN TẠI.
5.1.1. Những tồn tại
5.1.2.Nguyên nhân dẫn đến các tồn tại.
5.2.GIẢI PHÁP
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với ngân hàng VCB Cần Thơ.
6.2.2. Đối với ngân hàng ngoại thương Việt Nam
6.2.3. Kiến nghị đối với Chính phủ, ngân hàng nhà nước Việt Nam
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris