Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Đông Đô

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần Đông Đô

MỤC LỤC
PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Phương pháp thu thập số liệu
3.2. Phương pháp phân tích số liệu
4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
PHẦN 2: PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN
1.1. KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1.2. Ý NGHĨA
1.3. NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KING DOANH
1.4. KHÁI NIỆM DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN
1.4.1. Doanh Thu
1.4.2. Chi Phí
1.4.3. Lợi Nhuận
1.5. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
2.1.1. Những thông tin chung về công ty
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4. Lĩnh vực kinh doanh
2.2. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY
2.2.1. Thuận lợi
2.2.2. khó Khăn
2.3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG ĐÔ TỪ NĂM 2004 ĐẾN NĂM 2006
3.2. PHÂN TÍCH DOANH THU - CHI PHÍ - LỢI NHUẬN
3.2.1. Phân tích tổng doanh thu
3.2.2. Phân tích tình hình tổng chi phí của công ty
3.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty
3.2.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢ PHÁP NHĂM NÂNG CAO LỢI NHUẬN CHO CÔNG TY
4.1. NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO DOANH THU
4.1.1. Mở rộng thị trường mới
4.1.2. Giữ vững thị trường củ
4.1.3. Đa dạng hóa sản phẩm
4.2. NHỮNG BIỆN PHÁP LÀM GIẢM CHI PHÍ
4.2.1. Chi phí quản lý
4.2.1. Chi phí bán hàng
4.3. NHŨNG BIỆN PHÁP KHÁC
PHẦN 3: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 KẾT LUẬN
3.1.1. Những thành tích công ty đạt được
3.1.2. Nhũng vấn đề còn tồn tại
3.2. KIẾN NGHỊ
3.2.1. Đối với công ty
3.2.2. Đối với cơ quan đoàn thể
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris