Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT chi nhánh Song Phú

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Về không gian
1.3.1.1. Bên trong ngân hàng
1.3.1.2. Bên ngoài ngân hàng
1.3.2. Về thời gian
1.3.3. Về đối tượng nghiên cứu
1.4. CÁC GIẢ THIẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Hoạt động kinh doanh của ngân hàng
2.1.1.1. Hoạt động huy động vốn
2.1.1.2. Hoạt động tín dụng
2.1.1.3. Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
2.1.1.4. Các hoạt động khác:
2.1.2 Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động của Ngân hàng
2.1.2.1. Một số thông tin và chỉ số cần biết
2.1.2.2. Các chỉ tiêu tài chính cần biết
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập só liệu:
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SONG PHÚ
3.1.1 Khái quát về tình hình kinh tế xã hội của Huyện Tam Bình
3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Song Phú (Huyện Tam Bình)
3.1.3 Cơ cấu tổ chức của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Song Phú (Huyện Tam Bình)
3.1.3.1. Ban giám đốc:
3.1.3.2. Phòng tín dụng:
3.1.3.3. Phòng kế toán:
3.1.3.4. Ngân quỹ: .
3.1.4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Song Phú
3.2. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SONG PHÚ
3.3. ĐÁNH GIÁ VỀ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SONG PHÚ
3.3.1. Thuận lợi
3.3.2. Khó khăn:
3.3.3. Phương hướng hoạt động
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SONG PHÚ
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU
4.1.1. Doanh thu từ hoạt động tín dụng
4.1.1.1. Doanh thu từ hoạt động tín dụng theo thời hạn tín dụng
4.1.1.2. Doanh thu từ hoạt động tín dụng theo thành phần kinh tế
4.1.2. Doanh thu ngoài hoạt động tín dụng
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN
Bảng 7: Tổng hợp lợi nhuận của chi nhánh NHNo&PTNT Song Phú qua 3 năm 2005 - 2006 và 2007
Hình 8: Cơ cấu lợi nhuận của NHNo&PTNT Song Phú
4.3.1. Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng theo kỳ hạn
4.3.2. Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng theo thành phần kinh tế
4.4. PHÂN TÍCH NGUỒN VỐN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SONG PHÚ
4.4.1. Về vốn huy động: .
4.4.2. Về vốn điều chuyển:
4.4.3. Về tổng nguồn vốn: .
4.4.4. Phân tích tình hình huy động vốn
4.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG
4.5.1. Tình hình hoạt động tín dụng theo kỳ hạn
4.5.1.1. Doanh số cho vay
4.5.1.2. Về doanh số thu nợ
4.5.1.3. Về tổng dư nợ
4.5.2. Tình hình hoạt động tín dụng theo thành phần kinh tế
4.5.2.1. Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
4.5.2.2. Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
4.5.2.3. Dư nợ theo thành phần kinh tế
4.5.2.4. Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế
4.5.3. Một số chỉ tiêu tín dụng
4.6. ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUA MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
4.6.1. Các chỉ số sinh lợi
4.6.2. Các chỉ số rủi ro
CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SONG PHÚ
5.1. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ CHỦ QUAN VÀ KHÁCH QUAN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SONG PHÚ
5.1.1. Các yếu tố chủ quan
5.1.1.1. Ưu điểm
5.1.1.2. Nhược điểm
5.1.2. Các yếu tố khách quan
5.1.2.1. Cơ hội
5.1.2.2. Thách thức:
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
5.2.1. Biện pháp giải quyết tình trạng nợ quá hạn tăng cao
5.2.2. Các giải pháp hạn chế rủi ro lãi suất
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,408
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris