Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT tỉnh Cà Mau

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại NHNo&PTNT tỉnh Cà Mau

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIÊU NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
2.1.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu nhập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU
3.1.KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu mạng lưới hoạt động và bộ máy quản lý tại ngân hàng
3.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU
3.3. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU
3.3.1. Phân tích bảng tổng kết tài sản của Ngân hàng
3.3.2. Phân tích hoạt động huy động vốn
3.3.3. Phân tích hoạt động tín dụng
3.3.4. Phân tích hoạt động dịch vụ
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU NHẬP
4.1.1. Phân tích thu nhập từ hoạt động tín dụng
4.1.2. Phân tích thu nhập ngoài hoạt động tín dụng
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ
4.2.1. Chi phí từ hoạt động tín dụng
4.2.2. Chi phí ngoài hoạt động tín dụng
4.3. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ SINH LỢI
4.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ RỦI RO
CHƯƠNG 5: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH CÀ MAU
5.1. ĐỐI VỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ
5.2. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
5.3. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
5.4. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với NHNo&PTNT Việt Nam
6.2.2. Đối với NHNo&PTNT tỉnh Cà Mau
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
693
Bài viết
1,409
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris