Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến tiết thành phố Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian nghiên cứu
1.3.2 Thời gian nghiên cứu
1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Một số khái niệm có liên quan đến phân tích tài chính
2.1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính
2.1.1.2 Khái niệm báo cáo tài chính
a. Bảng cân đối kế toán
b. Bao cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.2 Sự cần thiết của việc phân tích tình hình tài chính
2.1.3 Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích tài chính
2.1.3.1 Ý nghĩa
2.1.3.2 Nhiệm vụ
2.1.4 Các chỉ tiêu phân tích tài chính cơ bản
2.1.4.1 Các tỷ số khả năng thanh toán
a. Tỷ số khoản phải thu so với khoản phải trả
b. Khả năng thanh toán ngắn hạn
c. Khả năng thanh toán nhanh
2.1.4.2 Các tỷ số hoạt động
a. Số vòng quay hàng tồn kho
b. Số trung bình của một vòng quay kho
c. Kỳ thu tiền bình quân
d. Số vòng quay vốn lưu động
e. Số vòng quay vốn cố định
f. Số vòng quay toàn bộ vốn
2.1.4.2 Các tỷ số quản trị nợ
a.Tỷ số nợ trên vốn tự có
b. Tỷ số nợ trên tài sản có
2.1.4.4 Các tỷ số lợi nhuận
a. Tỷ số lợi nhuận thuần trên doanh thu
b. Tỷ số lợi nhuận thuần trên tổng tài sản
c. Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
2.2.2.1 Phương pháp so sánh
a. Phương pháp số tuyệt đối
b. Phương pháp số tương đối
2.2.2.2 Phương pháp thống kê
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MỘT TH ÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ
3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI ỂN
3.2 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
3.3 CÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
3.3.1 Ban lãnh đạo Công ty
3.3.2 Các phòng trực thuộc
3.3.2.1 Phòng tổ chức - Hành chính - Quản trị
3.3.2.2 Phòng kinh doanh
3.3.2.3 Phòng Tài chính - Kế toán
3.3.2.4 Phòng trả thưởng
3.4 CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
3.4.1 Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng
3.4.2 Phó trưởng pong
3.4.3 Kế toán tiền mặt, chi phí, lương
3.4.4 Kế toán công nợ đại lý
3.4.5 Kế toán chi trả thưởng
3.4.6 Kế toán Tài sản ngắn hạn, Công cụ dụng cụ, Nguy ên vật liệu, Giá thành vé.
3.4.7 Kế toán tiền gửi Ngân hàng, theo dõi nộp các loại thế
3.4.8 Kế toán thế chấp đại lý, quyết toán vé trúng
3.4.9 Kế toánn theo dõi xây dựng cơ bản, theo dõi tạm ứng
3.4.10 Thủ kho vé trúng, quyết toán vé
3.5 PHƯƠNG THỨC KINH DOANH
3.5.1 Lĩnh vực hoạt động và phương thức tổ chức hoạt động kinh doanh
3.5.1.1 Vé số
3.5.1.2 Cùi vé số
3.5.2 Cơ sở vật chất, năng lực kinh doanh
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT CẦN THƠ
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA B ẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
4.1.1 Phân tích tình hình tài sản
4.1.1.1 Đánh giá khái quát sự biến động về tài sản
4.1.1.2 Phân tích kết cấu tài sản
a. Tài sản ngắn hạn
b. Tài sản dài hạn
4.1.2 Phân tích tình hình nguồn vố
4.1.2.1 Đánh giá khái quát sự biến động về nguồn vốn
4.1.2.2 Phân tích kết cấu nguồn vốn
a. Nợ phải trả
b. Vốn chủ sở hữu
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA B ẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
4.2.1 Phân tích tình hình về doanh thu
4.2.2 Phân tích tình hình về chi phí
4.2.3 Phân tích tình hình về lợi nhuận
4.3 PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH
4.3.1 Phân tích tỷ số về khả năng thanh toán
4.3.1.1 Phân tích các khoản phải thu so với khoản phải trả
4.3.1.2 Phân tích vốn luân chuyển
4.3.1.3 Khả năng thanh toán ngắn hạn
4.3.1.4 Tỷ số thanh toán nhanh
4.3.2 Phân tích các tỷ số hoạt động
4.3.2.1 Số vòng quay hàng tồn kho
4.3.2.2 Kỳ thu tiền
4.3.2.3 Vòng quay cố định
4.3.2.4 Vòng quay vốn lưu động
4.3.2.5 Vòng quay vốn toàn bộ
4.3.3 Phân tích các tỷ số quản trị nợ
4.3.3.1 Tỷ số nợ trên vốn tự có
4.3.3.2 Tỷ số nợ trên tài sản có
4.3.4 Phân tích các tỷ số lợi nhuận
4.3.4.1 Tỷ số lợi nhuận thuần trên doanh thu
4.3.4.2 Tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản
4.3.4.3 Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
5.1 ĐÁNH GIÁ
5.1.1 Thuận lợi
5.1.2 Khó khăn
5.2 GIẢI PHÁP
5.2.1 Biện pháp tăng doanh thu
5.2.1.1 Đối với đại lý
5.2.1.2 Đối với người bán lẻ
5.2.2 Biện pháp giảm chi phí
5.2.3 Biện pháp nâng cao hoạt động Marketing
5.2.4 Giải quyết tình hình công nợ
5.2.5 Về tình hình tiêu thụ và lượng vé số phát hành
5.2.6 Về chế độ thế chấp và kỳ hạn nợ của các đại lý
5.2.7 Về cơ cấu giải thưởng
5.2.8 Về quản lý các đại lý và chi hoa hồng, hỗ trợ đại lý
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với nhà nước
6.2.2 Đối với Công ty
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris