Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tài chính tại NH TMCP SHB chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tài chính tại NH TMCP SHB chi nhánh Cần Thơ
CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU
1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2 - PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1Những vấn đề cơ bản về tín dụng
2.1.1.1. Khái niệm tín dụng
2.1.1.2. Bản chất tín dụng
2.1.1.3. Phân loại tín dụng
2.1.1.4. Chức năng của tín dụng
2.1.1.5. Vai trò của tín dụng
2.1.2. Các khái niệm về nợ
2.1.2.1. Dư nợ
2.1.2.2. Nợ quá hạn
2.1.2.3. Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ
2.1.3. Phân loại nợ
2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng trong ngân hàng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3 - GIỚI THIỆU TỘNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB) CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.2. Nguyên tắc hoạt động
3.3. Cơ cấu tổ chức
3.4. Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận
3.5. Một số quy định về cho vay đối với khách hàng trong hệ thống ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
3.5.1. Nguyên tắc vay vốn
3.5.2. Điều kiện vay vốn
3.5.3. Đối tương cho vay
3.5.4. Các phương thức cho vay
3.5.5. Thời hạn cho vay
3.5.6. Trả nợ gốc và lãi
3.5.7 Quy tắc xử lý nợ vay
3.5.8. Lãi suất cho vay
3.5.9. Quy trình cho vay
3.5.10. Định mức cho vay
3.5.11. Kết quả hoạt động của ngân hàng qua 3 năm (2006 -2008)
3.6. Thuận lợi và khó khăn của ngân hàng năm 2008
3.6.1. Thuận lợi
3.6.2. Khó khăn
3.7. Định hướng phát triển
3.7.1. Tôn chỉ hoạt động
3.7.2. Mục tiêu tổng quát
3.7.3. Kế hoạch trong thời gian tới
CHƯƠNG 4 - PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB) CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1. Phân tích tình hình huy động vốn
4.1.1. Tình hình nguồn vốn của ngân hàng
4.1.2. Tình hình huy động vốn
4.2. Phân tích hoạt động cho vay tại ngân hàng
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay
4.2.1.1. Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng
4.2.1.2. Doanh số cho vay theo ngành kinh tế
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ
4.2.2.1. Doanh số thu nợ theo thời hạn
4.2.2.2. Doanh số thu nợ theo ngành kinh tế
4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ
4.2.3.1. Tình hình dư nợ theo thời hạn tín dụng
4.2.3.2. Tình hình dư nợ theo ngành kinh tế
4.2.4. Phân tích tình hình nợ xấu
4.2.4.1. Tình hình nợ xấu theo thời hạn
4.2.4.2. Tình hình nợ xấu theo ngành kinh tế
4.3. Đánh giá hoạt động tín dụng qua 3 năm của ngân hàng thông qua các chỉ số tài chính
4.3.1. Chỉ tiêu tổng dư nợ trên tổng vốn huy động
4.3.2. Chỉ tiêu tổng dư nợ trên tổng tài sản
4.3.3. Chỉ tiêu rủi ro tín dụng
4.3.4. Chỉ tiêu hệ số thu nợ
4.3.5. Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng
CHƯƠNG 5 - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
5.1. Những mặt đã đạt được và tồn tại, hạn chế trong hoạt động tín dụng của ngân hàng
5.1.1. Những mặt đã đạt được
5.1.2. Những tồn tại và hạn chế
5.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng
5.2.1. Nâng cao nguồn vốn huy động
5.2.2. Nâng cao hiệu quả tín dụng
CHƯƠNG 6 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Tài liệu tham khảo
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris