Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Bạc Liêu

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Bạc Liêu
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Các cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng
2.1.2. Rủi ro tín dụng:
2.1.3. Một số quy định trong hoạt động tín dụng
2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH BẠC LIÊU
3.1. VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH BẠC LIÊU
3.1.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
3.1.2. Lịch sử hình thành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Bạc Liêu
3.1.3. Chức năng và nhiệm vụ hoạt động
3.1.4. Cơ cấu tổ chức
3.1.5. Bộ máy quản lí của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Bạc Liêu
3.1.6. Quy trình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Bạc Liêu.
3.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH BẠC LIÊU QUA BA NĂM 2006-2008
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH BẠC LIÊU QUA BA NĂM 2006-2008
4.1 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG SACOMBANK CHI NHÁNH BẠC LIÊU
4.1.1. Tổng quát về nguồn vốn huy động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Bạc Liêu 2006-2008
4.1.2. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế
4.1.3. Tiền gửi tiết kiệm
4.1.4. Giấy tờ có giá
4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH BẠC LIÊU QUA BA NĂM 2006- 2008
4.3. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN THEO NGÀNH VÀ THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH BẠC LIÊU QUA BA NĂM 2006-2008
4.3.1 Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
4.3.2.Phân tích doanh số cho vay theo ngành
4.3.3. Phân tích doanh số thu nợ theo các thành phần kinh tế
4.3.4. Phân tích doanh số thu nợ theo ngành
4.3.5. Phân tích dư nợ theo các thành phần kinh tế
4.3.6. Phân tích dư nợ theo ngành
4.3.7. Phân tích nợ xấu theo các thành phần kinh tế
4.3.8. Phân tích nợ xấu theo ngành nghề kinh doanh
4.3.9. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tín dụng ngắn hạn
4.4. PHÂN TÍCH MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG:
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH BẠC LIÊU
5.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH BẠC LIÊU
5.1.1 Những thuận lợi
5.1.2 Những khó khăn
5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN
5.2.1 Nâng cao công tác huy động vốn
5.2.2. Nâng cao hoạt động tín dụng:
5.2.3 Một số biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng:
CHƯƠNG 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris