Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạng tại NHNo & PTNT huyện Trần Văn Thời

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạng tại NHNo & PTNT huyện Trần Văn Thời
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Địa bàn nghiên cứu
1.3.2. Thời gian thực hiện nghiên cứu
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.3.4. Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm tín dụng
2.1.2. Mục đích tín dụng
2.1.3. Phân loại tín dụng
2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NHNo & PTNT HUYỆN TRẦN VĂN THỜI - TỈNH CÀ MAU
3.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNN & PTNT huyện Trần Văn Thời
3.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
3.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
3.3. Tình hình nhân sự của ngân hàng trong 3 năm qua (2006-2008)
3.4. Giới thiệu khái quát kết quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng trong 3 năm qua (2006-2008)
3.5. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong năm 2009
17
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
17 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo & PTNT HUYỆN TRẦN VĂN THỜI NĂM 2006-2008
4.1. Phân tích tình hình nguồn vốn và vốn huy động tại NHNo & PTNT Huyện Trần Văn Thời qua 3 năm ( 2006-2008 )
4.2. Phân tích sơ lược hiệu quả hoạt động tín dụng chung của ngân hàng qua 3 năm ( 2006-2008 )
4.3. Đánh giá sơ lược hiệu quả hoạt động tín dụng chung của ngân hàng
4.4. Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn
4.4.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn
4.4.1.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo địa bàn
4.4.1.2. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế 33
4.4.2. Phân tích doanh số thu nợ
4.4.2.1. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn theo địa bàn
4.4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế 41
4.4.3. Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn
4.4.3.1. Tình hình dư nợ ngắn hạn theo địa bàn
4.4.3.2. Tình hình dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế
4.4.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn ngắn hạn
4.4.4.1. Tình hình nợ quá hạn ngắn hạn theo địa bàn
4.4.4.2. Tình hình nợ quá hạn ngắn hạn theo thành phần kinh tế
4.4.5. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NHNo & PTNT HUYỆN TRẦN VĂN THỜI
5.1. Đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động tín dụng chung và tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng
5.1.1. Những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động tín dụng chung
5.1.1.1. Những kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng chung
5.1.1.2. Những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động tín dụng chung
5.1.2. Những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động tín dụng ngắn hạn
5.1.2.1. Những kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng ngắn hạn
5.1.2.2. Những hạn chế tồn tại trong hoạt động tín dụng ngắn hạn
5.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn
5.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng chung
5.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Kiến nghị đối với NHNo & PTNT huyện Trần Văn Thời
6.2.2. Kiến nghị đối với các ban ngành liên quan ở địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris