Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng NHNN & PTNT Bình Minh -Vĩnh Long

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn - Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng NHNN & PTNT Bình Minh -Vĩnh Long
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1.1. Sự cần thiết của chuyên đề
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm chung về tín dụng
2.1.2. Vai trò tín dụng
2.1.3. Bản chất tín dụng
2.1.4. Phân loại tín dung
2.1.5. Nguyên tắc cho vay
2.1.6. Điều kiện cho vay
2.1.7. Lãi suất cho vay
2.1.8. Quy trình cho vay
2.2. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÌNH MINH
3.1. TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG
3.2. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÌNH MINH
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH
3.3.1. Sơ đồ quản lý tại Ngân hàng
3.3.2. Chức năng điều hành
3.4. CÁC LOẠI HÌNH KINH DOANH CHÍNH
3.5. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÌNH MINH
4.1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG QUA 3 NĂM
4.1.1. Doanh số cho vay
4.1.2. Doanh số thu nợ
4.1.3. Tình hình dư nợ
4.1.4. Tình hình nợ xấu
4.2. Đánh giá hiệu quả tín dụng
4.2.1. Hệ số thu nợ
4.2.2. Vòng quay vốn tín dụng
4.2.3. Tỷ suất lợi nhuận
4.2.4. Mức độ rủi ro tín dụng
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NH NN&PTNN BÌNH MINH
5.1. YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
5.2. THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ NỢ
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris