Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam chi nhánh Đồng Bằng Sông Cửu Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam chi nhánh Đồng Bằng Sông Cửu Long

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian nghiên cứu
1.3.2. Thời gian nghiên cứu
1.3.3. Giới hạn nội dung
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1.Khái niệm, bản chất, chức năng của Ngân h àng thương mại
2.1.1.1. Khái niệm
2.1.1.2. Bản chất của ngân hàng thương mại
2.1.1.3. Chức năng của ngân hàng thương mại
2.1.2.Một số khái niệm về hoạt động tín dụng
2.1.2.1. Khái niệm tín dụng
2.1.2.2. Các hình thức tín dụng
2.1.2.3. Vai trò và ý nghĩa của tín dụng
2.1.3. Một số quy định chung về tín dụng tại Ngân h àng
2.1.3.1. Phạm vi áp dụng và đối tượng áp dụng
2.1.3.2. Thực hiện quy định về quản lý ngoại hối
2.1.3.3. Giải thích từ ngữ
2.1.3.4. Quyền tự chủ cho vay của NHPN
2.1.3.5. Nguyên tắc cho vay và điều kiện cho vay
2.1.3.6. Thể loại và thời hạn cho vay
2.1.3.7. Những nhu cầu vốn không được cho vay
2.1.3.8. Lãi suất cho vay, mức cho vay và giới hạn cho vay
Sinh viên thực hiện : Lâm Vĩnh Hòa Trang viii
2.1.3.9. Trả nợ gốc và lãi
2.1.3.10. Hồ sơ vay vốn và quy trình cho vay
2.1.3.11. Phương thức cho vay
2.1.3.12. Những trường hợp không được cho vay và hạn chế cho vay
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích
2.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐỂ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHTMCP PH ƯƠNG NAM CHI NHÁNH ĐBSCL
3.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.1. Quá trình hình thành và phát tri ển của hệ thống NHPN
3.1.2. Quá trình hình thành và phát tri ển của chi nhánh
3.2. Cơ cấu tổ chức NHTMCP PHƯƠNG NAM chi nhánh ĐBSCL
3.2.1. Ban Giám đốc
3.2.2. Phòng hành chính nhân sự
3.2.3. Phòng nghiệp vụ kinh doanh
3.2.4. Phòng kế toán ngân quỹ
3.2.5. Phòng kiểm soát nội bộ
3.3. Chức năng và nhiệm vụ của NHTMCP PHƯƠNG NAM chi nhánh ĐBSCL
3.3.1. Nguyên tắc hoạt động của chi nhánh
3.3.2. Huy động vốn
3.3.3. Cấp tín dụng
3.3.4. Nhiệm vụ của chi nhánh
3.3.5. Các hạn chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi nhánh
3.4. Khái quát về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng qua 3 năm từ 2006 - 2008
3.5. Phương hướng hoạt động năm 2009
3.5.1. Mục tiêu phấn đấu
3.5.2. Những chương trình chính của chi nhánh
Sinh viên thực hiện : Lâm Vĩnh Hòa Trang ix
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH ĐBSCL
4.1. Khái quát tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm
4.2. Phân tích hoạt động tín dụng tại chi nhánh qua 3 năm từ 2006 -2008
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay
4.2.1.1. Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
4.2.1.2. Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ
4.2.2.1. Phân tích doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế
4.2.2.2. Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn
4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ
4.2.3.1. Phân tích tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế
4.2.3.2. Phân tích tình hình dư nợ theo thời hạn
4.2.4. Phân tích tình hình nợ xấu
4.2.4.1. Phân tích tình hình nợ xấu theo thành phần kinh tế
4.2.4.2. Phân tích tình hình nợ xấu theo thời hạn
4.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng qua 3 năm từ 2006 - 2008
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI NHTMCP PHƯƠNG NAM CHI NHÁNH ĐBSCL
5.1. Đánh giá chung hoạt động tín dụng của Ngân hàng từ 2006-2008
5.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng
5.2.1. Biện pháp mở rộng hoạt động tín dụng
5.2.2. Biện pháp mở rộng quan hệ với khách hàng
5.2.3. Biện pháp về hỗ trợ và trang bị thêm thiết bị công nghệ thông tin
5.2.4. Biện pháp mở rộng đa dạng hóa các sản phẩm của ngân hàng
5.2.5. Giải pháp hạn chế rủi ro
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2.KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris