Luận văn Phân tích tình hình hoạt động xuất nhập khẩu tại Cty TN XNK TH Đồng Tháp

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình hoạt động xuất nhập khẩu tại Cty TN XNK TH Đồng Tháp

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
1.4.1. Phương pháp so sánh
1.4.2. Phương pháp phân tích tỷ lệ
1.4.3. Phương pháp thay thế liên hoàn
1.4.4. Phương pháp số chênh lệch
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1. Khái niệm tài chính
2.2. Ý nghĩa và nhiệm vụ tài chính
2.3. Khái niệm về xuất khẩu
2.4. Vai trò và nhiệm vụ của xuất khẩu
2.4.1. Vai trò của xuất khẩu
2.4.2. Nhiệm vụ của xuất khẩu
2.5. Khái niệm về doanh thu, chi phí và lợi nhuận
2.5.1. Khái niệm về doanh thu
2.5.2. Khái niệm về chi phí
2.5.3. Khái niệm về lợi nhuận
2.6. Các chỉ tiêu phân tích tỷ số tài chính
2.6.1. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
2.6.2. Khả năng thanh toán hiện thời (C/R) hay còn gọi là tỷ số lưu động
2.6.3. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
2.6.4. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA)
2.6.5. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
CHƯƠNG 3 :KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY THƯƠNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP ĐỒNG THÁP
3.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh
3.1.3. Cơ cấu tổ chức
3.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
3.2. Khái quát kết quả hoạt động của Công ty qua 3 năm
3.2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2.2. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2.3. Thuận lợi và khó khăn
3.3. Phương hướng hoạt động trong tương lai
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY THƯƠNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP ĐỒNG THÁP
4.1. Phân tích tình hình hoạt động của Công ty thông qua bảng cân đối kế toán
4.1.1. Phân tích phần tài sản
4.1.2. Phân tích phần nguồn vốn
4.2. Phân tích tình hình xuất khẩu tại Công ty
4.2.1. Thị trường xuất khẩu của Công ty
4.2.2. Phân tích kim ngạch xuất khẩu
4.2.3. Phân tích mặt hàng xuất khẩu của Công ty
4.3. Phân tích tình hình hoạt động thông qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4.3.1. Phân tích thu nhập
4.3.2. Phân tích chi phí
4.3.3. Phân tích lợi nhuận
4.3.4. Phân tích các chỉ tiêu tài chính của Công ty
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY THƯƠNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP ĐỒNG THÁP
5.1. Đào tạo nguồn nhân lực
5.2. Những giải pháp mở rộng thị trường
5.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
5.4. Biện pháp giảm chi phí hoạt động
5.5. Giải pháp về sản xuất
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris