Luận văn Phân tích tình hình huy động và cho vay vốn tại NHNo & PTNT Quận Cái Răng

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn - Phân tích tình hình huy động và cho vay vốn tại NHNo & PTNT Quận Cái Răng
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1.SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phạm vi về không gian
1.3.2. Phạm vi về thời gian
1.3.3.Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu có liên quan
1.4.1. Tiểu luận: “Phân tích tình hình cho vay và thu nợ tại NHNo & PTNT Quận Cái Răng” của Võ Văn Rồi
hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT Quận Cái Răng” của Trần Thị Bé Linh
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại (NHTM)
2.1.2. Nghiệp vụ huy động vốn
2.1.3.Nghiệp vụ cho vay
2.1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1.Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2.Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG
3.1VÀI NÉT VỀ NHNo & PTNT QUẬN CÁI RĂNG
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Sơ đồ, cơ cấu tổ chức
3.1.3.Khaí quát kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong 3 năm.
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ CHO
VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG
TRONG 3 NĂM QUA
4.1.1.Phân tích khái quát tình hình nguồn vốn của ngân hàng
4.1.2. Phân tích hình thức huy động vốn
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG TRONG 3 NĂM QUA
4.2.1. Phân tích tình hình cho vay của ngân hàng từ năm 2004 đến năm 2006
4.2.2.Phân tích tình hình thu nợ của ngân hàng
4.2.3.Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế
4.2.4. Tình hình nợ quá hạn của ngân hàng
4.3.ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM TỪ NĂM 2004 ĐẾN NĂM 2006 4.3.1.Đánh giá hoạt động huy động vốn
4.3.2.Đánh giá hoạt động cho vay
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG
5.1.BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN
5.2. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1.KẾT LUẬN
6.2.KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris