Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
1.1Sự cần thiết của đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.4 Lược khảo tài liệu tham khảo
CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Khái niệm và phân loại nguồn vốn của NHTM
2.1.2 Các hình thức huy động vốn
2.1.3 Những rủi ro đối với nguồn vốn huy động
2.1.4 Các chỉ số tài chính sử dụng trong phân tích số liệu của đề tài
2.1.5 Phương pháp so sánh số tuyệt đối, số đối tương sử dụng trong phân tích của đề tài
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG III:ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1 Khái quát về ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ
3.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ
3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của chi nhánhMHB tại Cần Thơ
3.1.2.1 Về công tác huy động vốn
3.1.2.2 Về hoạt động tín dụng
3.2 Cơ cấu tổ chức
3.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
3.2.2.1 Ban Giám Đốc
3.2.2.2 Phòng Hành Chánh Nhân Sự
3.2.2.3 Phòng Nghiệp Vụ Kinh Doanh
3.2.2.4 Phòng Kế Toán-Ngân Quỹ
3.2.2.5 Phòng Nguồn Vốn
3.2.2.6 Phòng Kiểm Soát Nội Bộ
3.2 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng MHB Cần Thơ trong 3 năm (2005-2007)
3.2.1 Lợi nhuận
3.2.2 Thu nhập
3.2.3 Chi phí
3.3 Các sản phẩm huy động vốn của MHB chi nhánh Cần Thơ
3.3.1 Tiết kiệm rút gốc linh hoạt, lãi suất bậc thang
3.3.2 Tiết kiệm ưu đãi dành cho người cao tuổi
3.3.3 Tiết kiệm có gởi-có thưởng
3.3.4 Tiết kiệm không kỳ hạn
3.3.5 Tiết kiệm USD
3.3.6 Tài khoản tiền gởi thanh toán
3.4 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động của chi nhánh năm 2008
3.4.1 Thuận lợi
3.4.2 Khó khăn
3.5 Những thành tựu chi nhánh MHB Cần Thơ đạt được từ khi mới thành lập cho đến nay
CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH CẦN THƠ CỦA NGÂN HÀNG PHÁTTRIỂN NHÀ ĐBSCL
CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI 4.1 Phân tích tình hình nguồn vốn Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2005-2007
4.1.1 Vốn huy động
4.1.2 Vốn điều chuyển từ Hội sở
4.1.3 Tài sản nợ khác
4.2 Phân tích tình hình huy động vốn của ngân hàng
4.2.1 Phân tích nguồn vốn huy động-phân theo hình thức huy động
4.2.2 Phân tích tình hình vốn huy động theo nội tệ, ngoại tệ
4.2.3 Phân tích huy động vốn phân theo kỳ hạn tín dụng
4.2.4 Phân tích tình hình huy động vốn theo ngành nghề kinh tế
4.2.5 Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn của ngân hàng
4.2.6 Phân tích rủi ro trong huy động vốn
CHƯƠNG V: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH
5.1 Điểm mạnh, điểm yếu và tiềm lực cạnh tranh của chi nhánh trong công tác huy động vốn so với các TCTD trên địa bàn
5.1.1 Điểm mạnh
5.1.2 Điểm yếu
5.1.3 Tiềm lực cạnh tranh của chi nhánh
5.2 Một số giải pháp
CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
607
Thành viên mới
onlineprince