Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Sóc Trăng

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình huy động vốn tại ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Sóc Trăng
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Muc tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phạm vi về không gian
1.3.2. Phạm vi thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm huy động vốn
2.1.2. Các hình thức huy động vốn
2.1.3. Những rủi ro đối với nguồn vốn huy động
2.1.4. Các chỉ số tài chính sử dụng trong phân tích số liệu của đề tài
2.1.5. Phương pháp so sánh s ố tuyệt đối, số tương đối sử dụng trong phân tích của đề tài
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích s ố liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ NGÂN H ÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
3.1. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
3.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát tri ển của ngân hàng MHB chi nhánh Sóc Trăng
3.2. BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ CÁC PHÒNG BAN
3.2.1. Bộ máy tổ chức
3.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
3.3. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG MHB-CHI NHÁNH SÓC TRĂNG TRONG 3 NĂM (2006 -2008)
3.3.1. Thu nhập
3.3.2. Chi phí
3.3.3. Lợi nhuận
3.4. CÁC SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN CỦA MHB CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
3.4.1. Tiết kiệm có kỳ hạn
3.4.2. Tiết kiệm không kỳ hạn bằng VND hay USD
3.4.3. Tài khoản tiền gởi thanh toán
3.5. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NĂM 2009
3.5.1. Thuận lợi
3.5.2. Khó khăn
3.5.3. Phương hướng hoạt động của chi nhánh năm 2009
3.6. NHỮNG THÀNH TỰU CHI NHÁNH MHB SÓC TRĂNG ĐẠT Đ ƯỢC TỪ KHI MỚI THÀNH LẬP CHO ĐẾN NAY
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGU ỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH SÓC TRĂNG QUA 3 NĂM 2006 -2008
4.1.1. Vốn huy động
4.1.2. Vốn điều chuyển từ Hội sở
4.1.3. Tài sản nợ khác
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG
4.2.1. Phân tích nguồn vốn huy động-phân theo hình thức huy động
4.2.2. Phân tích tình hình vốn huy động theo nội tệ, ngoại tệ
4.2.3. Phân tích huy động vốn phân theo kỳ hạn
4.2.4. Phân tích tình hình huy động vốn theo ngành nghề kinh tế
4.2.5. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn ngân hàng
4.2.6. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố lãi suất huy động vốn đến vốn huy động
4.2.7. Phân tích sự cạnh tranh về lãi suất huy động vốn giữa các Ngân h àng trên địa bàn
4.2.8. Phân tích rủi ro trong huy động vốn
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HUY ĐỘNG VỐN CỦA CH I NHÁNH
5.1. ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU VÀ TIỀM LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH TRONG CÔNG TÁC HUY Đ ỘNG VỐN SO VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN CÙNG ĐỊA BÀN
5.1.1. Điểm mạnh
5.1.2. Điểm yếu
5.1.3. Tiềm lực cạnh tranh của chi nhánh so với các tổ chức tín dụng trên cùng địa bàn
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN
5.2.1. Phát triển dịch vụ, sản phẩm mới
5.2.2. Mở rộng mạng lưới giao dịch
5.2.3. Chính sách khách hàng và chiêu thị trong huy động vốn
5.2.4. Hiện đại hóa công nghệ
5.2.5. Đào tạo trình độ nghiệp vụ nâng cao kỹ năng cho cán bộ v à nhân viên
5.4. BIỆN PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP
5.4.1. Phát triển dịch vụ, sản phẩm mới
5.4.2. Mở rộng mạng lưới giao dịch
5.4.3. Chính sách khách hàng và chiêu thị trong huy động vốn
5.4.4. Hiện đại hóa công nghệ
5.4.5. Đào tạo trình độ nghiệp vụ nâng cao kỹ năng cho cán bộ v à nhân viên
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris